Tuesday, April 3, 2012

Begreppet "rituella övergrepp" - igen

Det kan verka förvirrande att jag ibland förklarar att jag anser att begreppet "rituella övergrepp" (eller "ritualmord") är missvisande, men inte så sällan använder det i alla fall.

Det handlar om flera saker. Dels att det är vedertagna begrepp, som jag ibland använder för att de just är vedertagna.

Men dels för att verkligheten är komplex, och att det till och från händer att det som kallas "rituella övergrepp" och "ritualmord" verkligen förtjänar det namnet.

För det mesta gör det det inte. Anser jag. Vanligtvis används termen "rituella övergrepp" om sexuellt sadistiska övergrepp mot barn, utförda i gruppsammanhang. Här är det uppenbart att de sexuellt sadistiska motiven nästan alltid dominerar och "ritualerna" nästan alltid är en förevändning, eller överbyggnad (eller i några enstaka fall ett sätt att skrämma offren). Det gäller även i de fall där barn dödas. Jag tror alltså att den sadistiska tillfredsställelsen dessa dåd ger förövarna är den centrala orsaken till att de utförs. Jag anser att i dessa fall är termen "rituella övergrepp" mest en förskönande omskrivning. där man accepterar den bild som förövarna försöker ge sig själva.

Men det finns ju andra fall av övergrepp och "offer" där "övernaturliga" motiv verkar dominera. Även om de också här är kopplade till sadism. I det senaste fallet i Mexiko verkar det vara så. I Matamaros var det så. Det kan också ha gällt en del av det som brukar räknas som rituella övergrepp mot barn, exempelvis fallet Presidio.

Tillvaron är ofta inte endast otäck, även det otäcka är komplext. Inga definitioner är heltäckande. "Rituella övergrepp", "offer", "ritualmord", "sataniska övergrepp", och en rad andra termer som ofta används i sammanhanget är svårdefinierade. Och en del är direkt olämpliga, som till exempel just "sataniska övergrepp".

Det viktigaste är nu inte hur man definierar olika ord, utan att man inser att de står för något existerade. Som bör bekämpas.

No comments:

Post a Comment