Sunday, July 31, 2011

En bedräglig hemsida

/Artikel jag skrev för Föreningen Rädda Individen (FRI) för ungefär fem år sedan. Direktkopierad från FRI:s webbsida, men jag har gjort några språkliga och typografiska ändringar./


- Om hur "Religious Tolerance" försvarar elitistiska sekter och bortförklarar övergrepp
Av Erik Rodenborg 

Det finns en hemsida som kallas Religious Tolerance.org. Dess internetadress är
Den används ofta som referens i artiklar som behandlar nya religiösa rörelser, eller "rituella övergrepp". Den som besöker sidan utan förkunskaper får lätt intrycket att den är saklig och vetenskaplig. Dess tendens är lätt att beskriva. Med undantag för några så kallade självmordssekter, och några nynazistiska religiösa grupper, beskrivs i stort sett varenda religiös grupp som behandlas (och sidan innehåller tusentals artiklar om olika religiösa sekter/grupper) på ett så välvilligt sätt, att artiklarna nästan skulle kunna varit skrivna av de grupper som de beskriver.

Det gäller alla – från scientologerna till Familjen/ Guds barn, från satanister till Unification Church/ moonies. Några exempel: vad gäller Familjen/ Guds barn kan noteras det märkliga påståendet att det troligen förekommer mindre sexuella övergrepp mot barn i den organisationen än i samhället i övrigt. Det omfattande material från rörelsen från 1973 och kanske tio år framåt som öppet förespråkade sex med barn både bortförklaras och förnekas.

Vad gäller satanister använder sidan en metod som är vanlig inom de mer "respektabla" satanistiska grupperna – alla satanister som begår våldsbrott eller övergrepp utdefinieras som varande "psykotiska", instabila, eller "låtsas-satanister", eller rena fantasiprodukter.
"Rituella övergrepp" utförda av satanister existerar naturligtvis inte alls, det är en ren folksägen.

Satanism är en respektabel lära, alltså kan satanistiska brott nästan definitionsmässigt inte existera. De som ändå begår dem är inga "riktiga" satanister.

Scientologikyrkan presenteras på samma välvilliga sätt. På ett sätt som påminner om skrytet i rörelsens egna publikationer betonas för övrigt hur rörelsen är erkänd som en legitim kyrka i stora delar av världen, se
Det ses som ett exempel på att myndigheterna i land efter land har insett att rörelsen är "legitim" och ställs i kontrast mot "antikultrörelsens" förföljelse.

För här kommer den stora paradoxen hos Religious Tolerance.org. Det finns nämligen enligt denna sida en typ av grupper som verkligen är destruktiva. De indoktrinerar, de är intoleranta, de kidnappar… Det är den så kallade "antikultrörelsen". (Dvs. organisationer som svenska FRI!) Om denna "rörelse" kan man läsa på
Och här kan man se, hur den intolerans, som redaktörerna anser sig vilja bekämpa, smyger in bakvägen. För den inställning hemsidan har till den s k antikultrörelsen, påminner mest av allt om den inställning som hemsidan påstår att denna "rörelse" har till "sekter". Här finns inga nyanser, här finns inga välvilliga tolkningar.

Sådan är denna hemsidas logik. Om man kritiserar auktoritära metoder och manipulation hos vissa religiösa grupper, då är man "intolerant". Om man däremot försöker förinta motståndare med övernaturliga medel ("förbannelser" hos satanister, "motböner" hos trosrörelsen!) är man det tydligen inte. Om man, som fundamentalistiska sekter, påstår att avhoppare kommer att hamna i helvetet, finns det ingen anledning att tala om intolerans. Om man däremot kritiskt diskuterar dessa gruppers förtryckande läror är man intolerant, och är kanske i färd med att planera kidnappningar…

Och när scientologerna talar om hur "oroskällor" och "suppressive persons" ska bekämpas – då är det inte tal om intolerans…

Religious Tolerance är inte en vetenskaplig sida. Det är en ovanligt skickligt gjord sektpositiv sida. Den bör studeras som fenomen, men absolut inte användas som en saklig källa om nya religiösa rörelser, "rituella övergrepp" eller om "antikultrörelser". 

Karthago - revisionistisk historieskrivning

Efter att ha skrivit artikeln om barnoffer nedan har jag noterat att en revisionistisk historieskrivning, som stöds av en liten minoritet av historiker, på senare tid har getts en plattform i populärvetenskaplig press, som i den svenska tidskriften Världens historia.

Den är tilltalande, men ohållbar. Om den stämde skulle Karthago och den feniciska kulturen i själva verket vara den kultur i världen där dödfödda barn skulle ha behandlats med en större respekt än i någon annan kultur, vår egen inbegripen.... Detta skulle ingen samtida observatör ha uppmärksammat - tvärtom skulle greker, hebréer och romare tävla i att anklaga denna ovanligt barnvänliga kultur för barnamord!

Just den ovan länkade artikeln är aningen förvirrad. Att även flickor återfunnits bland de döda är ju inget argument för att det inte skulle handla om offer. Om 20 procent av barnen enligt artikeln skulle vara dödfödda (vilket är en milt sagt omstridd bedömning) - vad säger det i så fall om de övriga 80 procenten?

Och om "myten" om feniciska barnoffer skapades av romarna för att rättfärdiga kriget mot Karthago - på vilket sätt skulle det ha kunnat påverkat Gamla Testamentets långt tidigare författare som beskyllde de mer sentida feniciernas kanaaneiska förfäder för precis samma offerpraktik? Och varför anklagade greker, romare och israeliter aldrig sina andra fiender för rituella barnamord, om det endast handlade om att förtala motståndare?

Och vad sägs om de tre- fyraåriga, enligt osteologerna av allt att döma friska, barn, som också återfanns på "gravfälten"? Och de inskriptioner som berättar om att barnen "gavs" till Tanit och Baal?

Jag återkommer kanske till denna obehagliga revisionistiska historieskrivning. Vill bara nu lägga till att den allmänna tendensen i vår tid att förneka grymheter mot barn nu har fått en sorts spegelbild i en revisionistisk omtolkning av förhistoriska och tidiga historiska fakta.

Friday, July 29, 2011

När barnoffer var statsreligion

/Det feniciska samhället - marknadsekonomi och rituella barnamord/

Om det finns någon tidig historisk kultur som ofta framställs väldigt positivt i populära historieböcker är det nog den feniciska. De var framgångsrika köpmän, de var djärva sjöfarare, de uppfann alfabetet. De baserade sin ekonomi framförallt på handel, inte på jordbruk. Deras båtar färdades långt utefter Afrikas västkust. De var "moderna" på ett sätt som andra kulturer inte var.

Kort sagt, de verkade likna oss…

Deras styrelseskick pendlade mellan monarki och mer "demokratiska" former. Men i grunden var det hela tiden köpmannaaristokratin som hade makten. Även i detta finns det likheter med vårt samhälle.

Vad som sällan nämns i de mer populära skidringarna är vad historiker vetat åtminstone sedan tidigt 1900-tal. I deras religion var rituella offer av barn den kanske mest centrala riten.

Låt mig redan nu påpeka att den feniciska kulturen är död. Det finns inga folkgrupper som anses, eller anser sig, vara dess arvtagare. Israelitiska, romerska och arabiska invasioner och andra historiska händelser har för alltid slagit sönder denna etniska grupp.

Ordet "fenicier" är av grekiskt ursprung, Själva kallade sig "fenicierna" för kananéer. Det är samma namn som används i Bibeln för att beskriva det folk som enligt Josuas bok besegrades av de israelitiska erövrarna. Idag är det vanligt att använda ordet "kananéer" för de "fenicier" som bodde i nuvarande Palestina medan ordet "fenicier" används om de som bodde i nuvarande Libanon. Från Libanon spred sig sedan "fenicierna" över Medelhavet och grundade kolonier. Den mest kända är Karthago.

Redan i Bibeln tillskrivs kananéerna rituella barnamord. De används som motivering för att de ska fördrivas, ja, utrotas. Det beskrivs hur de offrar sina barn till gudarna Baal och Molok. I Tredje Mosebok 18:21 kan vi till exempel läsa ”Du får inte överlämna något av dina barn till Molok.” Textens varning var riktad till de israeliter som frestats att ta efter denna kult. Redan i samma bok kapitel 20 upprepas varningen, nu än hårdare: ”Varje israelit och varje invandrare i Israel som ger något av sina barn till Molok skall straffas med döden: folket i landet skall stena honom. Jag skall vända mig mot den mannen och utstöta honom ur hans folk”.


Trots dessa varningar spred sig kulten enligt Gamla Testamentet till israeliterna. Så får vi i Andra Konungaboken 16:3 reda på att Pekash, konung i Juda, (Israel splittrades i Israel och Juda efter Salomos död) offrade sin son på bålet ”enligt det vedervärdiga bruket hos de folken som Herren hade drivit undan för israeliterna.” Senare i samma bok 21:6 beskrivs hur kung Manasse i Juda lät offra sin son på bålet.Men samtidigt fördes en kamp mot bruket och vissa kungar angrep hårt barnoffertraditionen. Reformatorn Josia sägs ha förstört offerplatsen i Hinnoms dal där barn regelbundet offrades (Andra Konungaboken 23:10).Fördömande av barnoffer finns också i exempelvis Psaltaren 126: 37-38 och Hesekiel 16:21-22. I Jeremia 19:4-7 finns ett annat stycke som jag väljer att citera direkt:

”4 De har övergivit mig, de har gjort denna plats främmande och tänt offereld här åt andra gudar, som varken de eller deras fäder eller Judas kungar kände, och de har fyllt denna plats med oskyldigas blod. 5 De har byggt offerplatser där de bränner sina barn som offer åt Baal. Något sådant har jag aldrig befallt, aldrig talat om och aldrig tänkt. 6 Därför skall det komma en tid säger Herren, då denna plats inte längre kallas Tofet eller Ben-Hinnoms dal utan Dråp- dalen. 7 På denna plats skall jag spräcka Judas och Jerusalems planer. Jag skall låta dem stupa för sina motståndares svärd och för sina dödsfienders hand. Deras döda kroppar skall jag ge till föda åt himlens fåglar och markens djur.”

Tofet var ett ord som numera allmänt används som namn på de platser där barn offrades i den kananeisk-feniciska kullturen

Nu var inte Gamla Testamentet ensamma om att tillskriva kananéer/fenicier denna offerpraktik. Många grekiska och romerska författare gjorde detsamma. Författare som Philo av Byblos, Sofokles, "Pseudo-Platon", Ennius, Cleitarchus, Didorus Siculus, Dionysius, Plinius och andra.

Var det här demonisering av en illa omtyckt folkgrupp? Trots att det i så fall verkar osannolikt att just "fenicierna" av alla folkgrupper så envetet under många sekler skulle anklagas för just detta skulle det ju i sig inte kunna uteslutas. Man behöver bara tänka på många illasinnade substanslösa anklagelser mot judarna….

Innan jag går vidare vill jag därför här göra ett påpekande. Som framgår ovan fördöms barnoffer i de mest hårda ordalag i Gamla Testametet. Den judiska religionen skapades i själva verket i hård kamp mot just kananéiska rituella barnamord. Judendomens heliga skrifter är här helt entydiga. Rituella barnamord kan rent definitionsmässigt aldrig vara "judiska".

Men för att återgå till frågan. De utgrävningar som började genomföras i Karthago från 1921, har visat att anklagelserna inte kan avfärdas som fientlig propaganda eller "demonisering". I jättelika gravfält, eller snarare offerfält. har tiotusentals urnor med rester av kremerade barn återfunnits. De kremerade barnen har ofta återfunnits tillsammans med kremerade djur. Däremot saknas där helt rester från vuxna. Redan det är anmärkningsvärt och talar emot att det skulle handla om gravfält.

Och på många ställen återfinns vid dessa, inskriptioner på resta stenar som klart säger att barnen offrades till en namngiven gud. I den tidigaste fasen handlade det nästan alltid om Baal (eller Baal Hammon) - i den senare fasen blir det mer och mer vanligt att barnen offrades till gudinnan Tanit.

Andelen djurben minskar för övrigt också gradvis, och andelen barnben ökar. Det verkar alltså inte vara någon gradvis utveckling mot "civilisation" utan en succesivt råare praktik.

De offrade barnen blir med tiden äldre. I de äldsta faserna handlar det nästan enbart om spädbarn - men efter ett tag blir det mer och mer frågan om barn upp till tre-fyraårsåldern.

Varför offrades dessa barn? Romerska källor anger att det både kunde handla om offer som staten organiserade för framgångar i krig, som privata offer där föräldrarna offrade barn för att uppnå framgångar.

År 146 f.kr. besegrades Karthago i det tredje puniska kriget och staden förstördes av den segrande romerska armén. Från förspelet till detta krig kommer det kända uttalandet från Cato den äldre - "För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras". Han bekymrade sig naturligtvis inte för barnen i Karthago - i Rom sattes oönskade barn ut i det vilda för att dö. Och efter den romerska segern såldes många av barnen i Karthago som slavar.

Fastän barnoffer förbjöds av de segrande romarna, verkar de inte ha arbetat speciellt hårt för att få bort dem. Kyrkofadern Tertullianus, som kom från Karthago, berättade långt senare om att barnoffer fortfarande praktiserades på 100-talet e.kr.

Men barnofferfält har inte återfunnits endast i Karthago. Resterna av sådana har också återfunnits från många forna feniciska kolonier över Medelhavet, som till exempel Hadrumetum i Nordafrika, Motya och Lillibeum i Sicilien, samt Nora och Tharros i Sardinien. På många ställen där fälten inte återfunnits har det ändå återfunnits inskriptioner med barnoffertexter.

"Fenicierna" som folkgrupp finns inte mer. Men det faktum att dess köpmannabaserade ekonomi och samhälle uppvisar så anmärkningsvärda likheter med vår egen manar till eftertanke.

Människooffer uppstår aldrig i de mest "primitiva" och jämlika samhällena. De är helt okända hos jägar-samlarkulturer. De återfinns först i en del tidiga jordbrukskulturer men där har de en ganska marginell betydelse. Det är endast i samhällen med klasser och starka stater som de verkar ha fått masskaraktär (som exempelvis hos aztekerna).

Och det finns alltså endast ett känt forntida samhälle där hela offerpraktiken inriktades på att döda barn. Och det är som sagt i det enda kända forntida samhälle som ekonomiskt liknar vårt eget.

Ett så kallat "dynamiskt" samhälle med en expansiv marknadsekonomi.

Kanske något att tänka på.

------------------------
Rekommenderad läsning
Shelby Brown. Late Carthaginian Child Sacrifice, Sheffield Academic Press 1991

Thursday, July 28, 2011

Signaturen Garvarn och rituella övergrepp

En av de mest ettriga debattörerna som drivit tesen att rituella övergrepp inte existerar är signaturen Garvarn på Vetenskap och Folkbildning. Garvarns utfall mot mig från 2006 har till och från refererats som den slutliga vederläggningen av vad jag skrivit om "rituella övergrepp". Det är ju inte förvånande. Den som läser det rätt upp och ned får onekligen intrycket av att jag var totalt hjälplös och inte kunde svara. Men så var det inte. Den som läser denna tråd där jag i en plågsam evighetsdebatt, som egentligen handlade om Max Scharnberg, efterhand tar upp den ena efter den andra av Garvarns länkar och demolerar dem torde inse det. I alla fall borde det stå klart för den som läser den någorlunda grundligt. Om man följer den ser man som sagt hur jag i en lång och närmast outhärdlig debatt gradvis demolerar den ena efter den andra av Garvarns källor.

Hans källor 2006 för sina konkreta påståenden om framförallt McMartin och Nottingham visade sig nämligen bestå av artikar i Ralph Underwagers tidskrift "Issues in child abuse accusations" (mannen som ansåg att "pedofiler" bör säga att de ”utför Guds vilja") och sektförsvararsidan "Religous Tolerance". 2009 kompletterar han med att hänvisa till engelska Wikipedias källor om McMartin - Paul och Shirley Eberle, ett författarpar som tidigare gav ut barnpornografiska noveller och Debbie Nathan och Michael Snedeker - två journalister som de facto försvarar sex mellan barn och vuxna.

I övrigt innehöll hans litteraturlista mest allmänt hållna böcker om "pseudovetenskap".

Garvarn har aldrig ens försökt försvara sina märkliga källor. Han blev väldigt tyst när jag tog upp frågan.

Men det är inte bara det. Hela Garvarns beskrivning av mina och andras åsikter i frågan är både vinklad och ohederlig. Han blandar ihop mig med extrema kristna fundamentalister.. Vad Garvarn inte ville inse var att de som drev frågan om de så kallade rituella övergreppen bestod av två diametralt olika grupper.

I den första gruppen fanns bland annat terapeuter, socialarbetare och andra som kommit i kontakt med förtvivlade människor - barn och vuxna - som oberoende av varandra berättade om fruktansvärda övergrepp av sadistisk art i mer eller mindre "rituella" former, som ibland dessutom innehöll element som i en (mycket) vid mening skulle kunna definieras som "satanistiska". När sådana förekom handlade det förvisso inte, med i stort sett endast ett undantag, om några kända "satanistgrupper", utom om grupper av förövare som kombinerade övergrepp med en hemmagjord "satanism" (den som vill kan förstås gärna få använda ordet "pseudosatanism").

Dessa övergrepp kunde ofta bekräftas med exempelvis rättsmedicinska resultat.

I den andra gruppen fanns kristna fundamentalister som utnyttjade situationen till att fantisera upp en gigantisk "satanistisk" komplott mot den kristna civilisationen, familjen, och "the American way of life". Denna fantasi hade obetydligt eller inget stöd i de utsattas berättelser. I denna grupp fanns exempelvis Rebbeca Brown, en udda figur som på allvar trodde att Satan själv, bokstavligen, i fysisk form, var på plats i olika satanistgruppers ritualer.

I Garvarns hetsiga inlägg - som han sin vana trogen kryddade med diverse invektiv riktade till mig - "rabiat vettvilling" var möjligen ett av de mildare - kopplades jag de facto ihop med den kristna fundamentaliska gruppens synsätt trots att jag i samma tråd länkade till ett inlägg av mig från 2004 där jag inte endast tog avstånd från dessa utan även distanserade mig från termen "rituella övergrepp" som ett meningsfullt begrepp.

Garvarn tillhör den pretentiöst pseudovetenskapliga grenen av förövarförsvaret och bör, för att parafrasera en formulering han använt om mig, avslöjas och bemötas så fort hans inlägg används i någon form av debatt om "rituella övergrepp".

Den som plågar sig igenom trådarna märker nog att jag till en början faktiskt var skrämd av den hatiska energin i hans inlägg. Det är jag inte längre. För mig ter han sig nu mest av allt patetisk.

Det bör tilläggas att han 2010 drog sig tillbaka från offentligheten och försvann in i det mörker han kom från. Han vågade aldrig tala om vem han var. Han var känd för sina kränkande utfall mot de som hade fräckheten att tycka annorlunda än han själv. Sådana utfall brukar ju nästan alltid på nätet vara kopplade till en bekväm anonymitet.

Garvarn är ett av många olustiga exempel på det råa debattklimat som internet gjort möjligt. Man kan bara glädja sig åt att han till slut kände sig tvungen att dra sig tillbaka.

Rituella övergrepp och magiskt tänkande

/Några reflektioner/

Det överlevare från den typ av övergrepp som idag ofta kallas rituella övergrepp berättar om idag handlar om förövargrupper där övergrepp mot barn är den centrala verksamheten. Det är också uppenbart i dessa berättelser att förövarna huvudsakligen, om inte enbart, drivs av ”sexuella”, ”pedofila” och sadistiska motiv.

Trots en del kristna fundamentalisters idéer om saken finns det absolut inget förkristet religiöst system i det historiska eller etnografiska materialet som har sexuella/sadistiska övergrepp mot barn som centrum i sin rituella praktik. Och det finns heller inget sådant som har en sexuellt färgad sadism riktad mot barn som det grundläggande motivet bakom handlingar och trossystem.

Den typ av verksamhet som överlevare från rituella övergrepp beskriver skulle heller aldrig ha KUNNAT ingå som centrum i ett förkristet ”hedniskt” trossystem. Och oftast skulle förkristna människors avståndstagande mot sådana övergrepp med säkerhet vara lika stark som avståndstagandet i dagens samhälle.

”Rituella övergrepp” kan i sina huvuddrag placeras in i ett kriminalhistoriskt snarare än i ett religionshistoriskt sammanhang. Motiven bakom dem har mycket gemensamt med markis de Sades perverterade fantasier men försvinnande lite med förkristna religioner.

Men - detta är ändå inte hela sanningen. I många berättelser om ”rituella övergrepp” finns ett centralt element som inte kan förklaras inom ramarna för ett ”modernt” perspektiv på sadism och sexualbrott.

Sara Scott har i sin läsvärda bok om rituella övergrepp (Scott 2001: 156-57) påpekat att berättelser om rituella människooffer är betydligt svårare att passa in i en sådan ”modern” kontext än de andra elementen.

Det går naturligtvis att hävda att även dessa (förvisso ohyggliga) delar av berättelserna kan förklaras utifrån förövarnas perverterade sadism. Och till en stor del stämmer det.

Men inte helt och hållet.

För om man utgår från många överlevares minnen (och ja, jag tillhör som bekant inte de som vill avfärda dessa minnen och berättelser som huvudsakligen orsakade av ”falskt minnessyndrom”) är det omöjligt att komma ifrån att i många av fallen finns det mycket starka element av magiskt tänkande bakom dessa rituella mord. Sara Scott (2001:135) pekar på föreställningen att det rituella tagandet av människoliv på något sätt kommer att öka förövarnas makt. Och det är sant att det i många överlevares berättelser framgår att förövare förväntar sig makt och framgångar som ett resultat av dessa dåd.

Det är egentligen inte förvånande. Att den typen av magiskt tänkande lever kvar i vår värld kan bland mycket annat exemplifieras en rik affärsman i Uganda för något år sedan fängslades för att han murat in kraniet av en dödad tolvårig pojke i grunden till en av sina egendomar i Kampala.

Detta anknyter direkt till en uråldrig tradition om offer – syftet är att huset och egendomen ska gynnas av det magiska offret.

I den länkade artikeln i SvD om detta och andra magiskt motiverade mord i Uganda påpekas också att framgångsteologin i sin kristna variant kan ha bidragit till att förstärka sådana föreställningar. Offrade inte Gud sin son för att de som tror på honom skulle få framgångar av det?

Vi lever i en globaliserad värld. Magiska föreställningar som fanns hos oss för ett antal århundraden sedan, och som levt kvar i exempelvis Afrika idag, har under lång tid på nytt spritt sig och kommit att tas upp på olika sätt i olika ockulta idétraditioner och subkulturer.

Det finns en hård kärna av fall av ”rituella övergrepp” där sexuell sadism har fusionerat med magiskt tänkande. Sedan finns det många fall (som i svenska Umeå- och Södertäljefallen) där det magiska tänkandet är obefintligt eller marginellt, och där sadism och perverterad lust är det helt dominerande innehållet.

Oavsett allt detta kvarstår dock ett väsentligt faktum. Det är aldrig religiösa trossystem, satanistiska eller andra, som ligger i botten när det gäller övergrepp mot barn. .De konkreta övergreppen ser hos olika förövargrupper oerhört lika ut, oavsett vilket pseduoreligiöst "trossystem" de åberopar.

Det stora problemet vad gäller ”rituella övergrepp” är naturligtvis inte att försöka definiera dem, eller att analysera dess karaktär. Det stora problemet är att det etablerade samhället bestämt sig för att utdefiniera dem som något som inte existerar. Det är detta dilemma som överlevare och andra som blivit övertygade om existensen av dessa övergrep står inför i dag.

Detta dilemma, detta faktum, utgör både en tragedi och en mardröm. Och ställer också otäcka frågor om hur samhället egentligen är konstruerat.

Referens
Sara Scott, The Politics And Experience Of Ritual Abuse, Open University Press, 2001.

Erik Rodenborg

Wednesday, July 27, 2011

Övergreppen i Tjeckien

Vad gör det osannolika sannolikt? I staden Kurim nära Brno i södra Tjeckien har övergrepp avslöjats som mycket liknar det som brukade avfärdas som "moderna folksägner" i debatten om vad som missvisande brukar kallas för "rituella övergrepp", men som snarare borde kallas "organiserade sadistiska övergrepp".

Två pojkar har varit instängda i en skrubb i en källare i nära ett år. Deras förövare var medlemmar i en utbrytning från en internationell sekt, kallad "Graalrörelsen". De utsatte de två barnen för sexuella övergrepp, och en ständig tortyr.

Förövarna ägnade sig också åt kannibalism. De skar ut bitar från pojkarnas kött och skinn och åt dem. De tvingade också pojkarna att äta av sitt eget kött.

De förnedrades och torterades på ett otal sätt. De bevakades av en TV-kamera, som ständigt noterade vad de gjorde. Hittills har åtminstone fem förövare identifierats.

Anta att detta inte avslöjats, och att pojkarna överlevt. Anta att de sedan hamnat i terapi, och börjat berätta en historia om kannibalism, sexuella övergrepp, sadistiska ritualer, tortyr och kameraövervakning. Vem hade trott dem?

Inte många. De skulle rutinmässigt avfärdas som offer för terapeutinplanterade falska minnen, man skulle tala om moderna folksägner, eller slagit fast att de var mytomaner. Men nu var det sant.

Varför avslöjades det? Jo, en granne hade en babymonitor, och i den råkade hon få in signalerna från övervakningskameran. Om inte grannen hade fått in dessa signaler hade det med all sannolikhet aldrig upptäckts.

Hur många liknande fall kan finna mitt ibland oss?

Erik Rodenborg juli 2008

Angående begreppet "satanism"

Jag tror det är nödvändigt med några ord om hur jag använder begreppet "satanism" på den här hemsidan. Min utgångspunkt är existensen av rituella övergrepp, framförallt rituella övergrepp mot barn, varav en del sker i en "satanistisk" kontext. Jag vill påpeka att det här i kanske 99 fall av 100 handlar om slutna grupper av förövare, inte om offentligt verksamma "satanistiska" organisationer. Det tillhör de absoluta undantagen att anklagelser om rituella övergrepp mot barn riktas mot öppet verksamma medlemmar i offentliga satanistiska organisationerna. Ett av de få sådana fallen är Presidiofallet, , och det finns också ett fåtal andra sådana fall. Men som sagt, vanligtvis handlar det om personer som inte alls öppet framträder som satanister.

Som jag ser det kan man i huvudsak urskilja tre olika typer av satanism. Dels har vi de öppet existerande "respektabla" organisationerna, varav de flesta, men inte alla, åberopar sig på Church of Satans numera avlidne grundare Anton LaVey. LaVeys lära är elitistisk och hyllar egoismen och en kamp om tillvaron där den starke vinner. Det är, för mig, en motbjudande lära, men det finns ingenting som kopplar de LaVey-trogna grupperna till vålds- och sexualbrott. LaVey själv tar med emfas avstånd från övergrepp mot barn, och detta avståndstagande har upprepats i än hårdare ordalag av den kvinna som nu leder Church of Satan, Blanche Barton. Jag är måhända naiv, men jag uppfattar dessa avståndstaganden som genuina, och inte endast som någon form av rökridåer avsedda att maskera en annan praktik. Dels figurerar LaVey-grupperna praktiskt taget aldrig i den här typen av anklagelser, dels har bland annat Blanche Barton hårt polemiserat mot satanister utanför organisationen som försvarat våldtäkter, incest och pedofili.

Den andra typen av satanism skulle kunna benämnas "black metal"-satanism, och består ofta av ungdomar som lyssnar på black metal-musik, med dess budskap om våld och förstörelse. Dessa grupper begår ibland brott, ibland till och med mord, men inte heller dessa figurerar mer än undantagsvis i skildringar av rituella övergrep mot barn.

Den tredje gruppen består av hemliga sällskap. Många förnekar att dessa överhuvudtaget existerar men det finns starka belägg för att de gör det, och många av dessa begår övergrepp av den värsta typen. De kan spåras, dels i brottsstatistiken, dels i överlevares berättelser. Det finns fall med fällande domar, teknisk bevisning och/eller erkännanden, men polisen i västvärlden ser ut att vara mer än ointresserad av att kartlägga denna miljö. (Jfr artikeln om Kenneth Lanning). En av förklaringarna till detta skulle kunna vara att flera av dessa grupper tycks ha försänkningar hos personer i högre samhällskikt.

Själv är jag motståndare till alla typer av satanism, men rätt ska vara rätt. Det är fel att misstänkliggöra alla som kallar sig "satanister" för att begå våldsbrott, för att inte tala om rituella övergrepp mot barn. Det är också lite av en självklarhet att de som begår grova övergrepp mot barn inte har någon anledning att dra uppmärksamheten på sig genom att offentligt stoltsera som "satanister".

Jag upprepar: de värsta övergreppen begås inte i de offentligt verkande grupperna, och vad gäller LaVey-strömningen saknas helt belägg för att de skulle vara kopplade till någon form av rituella övergrepp.

Erik Rodenborg november 2003

Jan Guillou och Södertäljeflickan - förvrängningar och förtiganden

/Artikel från februari 2004./
Ett av de mest kända fallen av övergrepp mot barn i organiserade former är fallet med "Södertäljeflickan" i början av 90-talet. Det gav upphov till en explosiv debatt, där den utsatta flickan anklagades för att fantisera och ljuga, trots att det fanns medicinska bevis på att hon utsatts för grova sexuella övergrepp. En av de mest hånfulla förnekarna har hela tiden varit Jan Guillou.

Södertäljeflickan hade utsatts för grova sadistiska övergrepp av sin far, övergrepp som han också dömdes för i tingsrätt och hovrätt. Men hon berättade också att flera personer var inblandade i kollektiva övergrepp, övergrepp där även barn dödades. Detta ansågs dock inte kunna bevisas, och i slutändan blev det endast fadern som dömdes.

Jan Guillou har som nämnts i flera sammanhang hånfullt kommenterat Södertäljefallet. I "Häxornas försvarare" beskrev han "Södertäljeflickan" som mer eller mindre sinnesförvirrad, och när hon svarade i DN 16/9 2002 bemötte Guillou henne med att förklara att hon inte kunde ha skrivit inlägget själv - det måste, enligt Guillou nämligen ha skrivits av en "akademiskt skolad" person.

Den 4 oktober 2003 publicerade journalisten Nuri Kino en artikel om Södertäljeflickan i Dagens Nyheters helgbilaga. I denna artikel intervjuades "Södertäljeflickan", och visade sig vara en mycket klar och redig person, och dessutom numera "akademiskt skolad". Men Nuri Kino visade också bland annat att en av de personer som hon hade utpekat som förövare var en (numera avliden) man som hade visat sig involverad i barnsexhandeln med flyktingbarn. Detta gav ett starkt stöd till de delar av hennes berättelse som handlade om att även personer utanför familjen skulle ha deltagit i övergreppen.

Nuri Kino noterade också Jan Guillous okunniga och föraktfulla behandling av hennes berättelse.

Efter att Nuri Kinos artikel publicerats blev svaret från Guillous sida - en öronbedövande tystnad. Han höll tyst och höll tyst och höll tyst... ända till fyra och en halv månader senare, den 22/2 2004, då han, inspirerad av ett kraftigt vinklat och bitvis ganska så ohederligt program i Uppdrag Granskning om "falska anklagelser", skrev en krönika på samma tema i Aftonbladet. (Detta Uppdrag Granskning har för övrigt anmälts till radions granskningsnämnd för att bryta mot kraven på opartiskhet .)

I denna krönika bjöds läsarna på den sedvanliga guillouska häxbrygden av okunnighet och dryg arrogans, men dessutom förekom följande mening om Nuri Kinos artikel: "Nyligen presenterade vår malligaste morgontidning självaste Södertäljeflickan som ett missförstått sanningsvittne och fördömde kraftfullt sådana kritiker eller journalister som inte trott på hennes historier om kannibalorgier eller massgravar för barnlik." .

Inte ett ord om de belägg som finns i Kinos artikel för att Södertäljeflickan talade sanning. Inte ett ord till ursäkt för Guillous egna förvrängningar, eller för det oförskämda påståendet att Södertäljeflickan inte skrivit sitt inlägg själv. Men Guillou kanske hoppas att även de läsare som läser DN, på dessa månader ska ha glömt innehållet i Nuri Kinos artikel , som DN inte lade ut på nätet.

Av anledningar som han bäst känner till själv förfaller Guillou genomgående till lögner, halvsanningar och/eller okunnigt flum, och till och med åberopandet av ökända pedofil-lobbyister som källor, så fort det handlar om övergrepp mot barn. När detta sedan påpekas är han tyst, svarar med oförskämdheter eller väljer att prata om annat. Vi är nog många som gärna skulle vilja veta varför.

Erik Rodenborg februari 2004

Tuesday, July 26, 2011

Backlash mot överlevare från rituella övergrepp

/Publicerad i Spegeln 3/1999. Recension av "Speak of the devil" av J.S. LaFontaine./

Under de senaste åren har det kommit ut flera böcker som argumenterat för att rapporter och minnen av rituella övergrepp utgör en ”masshysteri” eller har karaktären av ”vandringssägner”. Till denna genre kan räknas James Richardsons m. fl. ”Satanism Scare” från 1991, Jeffrey Victors ”Satanic Panic” från 1993 och Debbie Nathans och Michaels Snedekers ”Satans Silence” från 1995. De två förstnämnda argumenterar egentligen inte i sakfrågan – de utgår istället, utan någon egentlig argumentering, från att alla anklagelser i stort sett är falska och försöker sedan analysera den sociala dynamiken bakom denna ”masshysteri”.

De behandlar heller inte enbart anklagelser om rituella övergrepp utan även andra anklagelser om satanism. Deras ståndpunkt tycks vara att satanister antingen inte finns eller är helt harmlösa, vilket i ljuset av den senaste tidens våg av satanismrelaterade vålds- och sexualbrott gör böckerna i det närmast pinsamma.

Tunn rapport

Nathan/Snedeker, däremot, behandlar enbart anklagelser om rituella övergrepp mot barn och de försöker argumentera i sakfrågan. Men deras trovärdighet försvagas onekligen av att de förespråkar milt sagt tvivelaktiga åsikter som till exempel att barnpornografi knappast finns, att kvinnor aldrig begår sexuella övergrep mot barn och, framförallt, att barn ofta uppskattar och kan få glädje av att utsättas för övergrepp. Speciellt den sista punkten bidrar till att boken inte riktigt kan ses som rumsren.

J.S. LaFontaines ”Speak of the Devil” är ett mer sofistikerat uttryck för backlashen. Författaren är en ansedd socialantropolog, hon förnekar inte existensen av sexuella övergrepp mot barn och försöker heller inte försvara övergrepp. Hon har tidigare stått i ledningen för en undersökningskommission inom det engelska hälsodepartementet som studerade 84 fall av anklagelser om rituella övergrepp mot barn. Den rapport denna grupp producerade blev mycket uppmärksammad – bland annat presenterades den i Sverige av Lilian Öhrström i hennes famösa artikelserie om rituella övergrepp i DN hösten 1994 under rubriken ”Vetenskapens syn”.

Det är denna rapport som ligger till grund även för ”Speak of the Devil” och därför inleder jag med att kort kommentera den.

Den gavs ut av hälsodepartementet 1994 under rubriken ”The extent and nature of organized and ritual abuse” . Den är mycket tunn. Den är på endast 36 sidor, inklusive en litteraturlista på endast 4 (!) titlar. Dess huvudsakliga innehåll är en ganska så torftig statistik.

Medicinska bevis

Trots att den har anförts som ett avgörande bevis för att rituella övergrepp inte existerar bevisar den ingenting sådant. Intressant nog visar den tvärtom att av de 84 fall kommissionen undersökt fanns det i 35 av fallen medicinska bevis på att barnen faktiskt utsatts för sexuella övergrepp. Vad som får LaFontaine att presentera rapporten som en vederläggbning av anklagelserna var att i endast tre av fallen fanns det materiella bevis på att ritualer förekom under övergreppen. Eftersom rapporten visar att det vanligen gick månader och ibland år innan övergreppen anmäldes är det knappast förvånande. Varför skulle förövare spara bevisen och i månader snällt vänta på eventuella husrannsakningar?

I ”Speak of the Devil” försöker LaFontaine sätta rapporten i ett större sammanhang. Resultatet blir en bok som delvis liknar ”Satanic Panic”, med sociologiska analyser av de som tror på det LaFontaine anser inte existerar. De som anser att rituella övergrepp finns kallar hon genomgående ”the believers”, uppenbarligen avsett som en nedlåtande benämning.

Tyvärr är hennes bok fylld av många sakfel, ofullständiga beskrivningar och kränkande karakteriseringar av överlevare och de som valt att tro på dem.

Avfärdar

När hon går igenom anklagelser om rituella övergrepp genom historien påstår hon felaktig att inga historiker någonsin accepterat att sådana anklagelser haft någon verklighetsbakgrund. (s. 22 ff, s. 80). Om hon hade haft en seriös inställning till ämnet skulle hon bland annat upptäckt att få historiker betvivlat de anklagelser mot den franske riddaren, marskalk Gilles de Rais och hans medsammansvurna, som avrättades för barnamord, sexuella övergrepp mot barn och svart magi 1440. (Den ansedde forskaren George Battaille behandlar utförligt fallet i sin bok The Trial of Gilles de Rais, Amok Books, London 1991).

Istället avfärdar hon fallet Gilles de Rais på några rader och påstår felaktig att han utsattes för tortyr innan han bekände. Hon vågar däremot inte ens nämna de övergrepp som aristokrater i England begick under 1700-talet i de så kallade ”Hell-fire Clubs”. Anledningen är troligen att ingen historiker skulle drömma om att betvivla existensen av denna grupp.

Arméofficer avskedas

När det gäller satanism idag påstår hon felaktigt att Temple of Set inte anklagats för övergrepp, trots att hon torde vara helt medveten om att dess grundare, den förre officeren i den amerikanska arméns underrättelsetjänst Michael Aquino, avskedades från armén efter en internutredning om sexuella och rituella övergrepp mot barn på arméns daghem Presidio i Kalifornien. (Aquino stämde armén för att få tillbaka tjänsten. Han förlorade den rättegången).

Sakfel

Hon diskuterar kort Process Church of Final Judgement utan att nämna att den inte helt obekante massmördaren Charles Manson medarbetade i deras tidning (i ett temanummer om ”död”) och att flera undersökande journalister funnit samband mellan denna grupp och en rad vålds- och sexualbrott. Hon nämner gruppen Order of Nine Angles utan att tala om att de mest av allt är kända för att offentligt uppmana till människooffer (vilket var och en som hittar deras hemsida på internet kan konstatera).

Hon nämner ungdomssatanisterna i Norge och påstår att de bränt ned en (!) kyrka – det rör sig om över 40 kyrkor. Dessutom dömdes en av deras ledare för några år sedan till 21 års fängelse för mord, vilket hon inte nämner.

´"Bara bluffritualer"

Om vi går till bokens egentliga ämne – rituella övergrepp mot barn – upprepar hon sin egendomliga tolkning av rapportens statistik och försöker även argumentera, på ganska tveksamma grunder, för att i de tre fall där materiella bevis för ritualer ändå fanns, det inte handlade om ”riktiga” ritualer utan bara om bluffritualer för att skrämma barnen. I ett av dessa fall bygger hon under sitt påstående med att hävda att ledaren inte var någon riktig satanist eftersom de ockultister hon frågade inte kände igen honom som satanist (s. 85). I ett annat av fallen bygger hon under sitt påstående med att hävda att ledaren inte kunde vara ”riktig” satanist eftersom han kallade sig ”Lucifer”. Och , menar hon, inga ”riktiga” satanister tror sig vara Lucifer!

Hennes slutsats blir: de fall där ritualer bevisas är inte relevanta eftersom det inte var ”riktiga” ritualer eller ”riktiga” satanister och i resten av fallen saknas det teknisk bevisning på att ritualer genomförts. Att det i nära hälften av fallen finns bevisning på att sexuella övergrepp genomförts tycker hon uppenbarligen inte har någon betydelse…

När hon sedan försöker förklara bort fosterföräldrars, socialarbetares och psykologers amstämmiga vittnesmål om att dessa barn var ovanligt hårt traumatiserade (s. 95 ff) börjar det bli riktigt plågsamt. Än värre blir det när hon försöker avfärda alla vuxna överlevares vittnesmål. För att göra detta tvingas hon närmast till karaktärsmord på såväl överlevare som alla de som tror på dem. (s. 134 ff).


Försvarar sekter
När hon sedan ska försöka genomföra en ”sociologisk” analys av de som hon förklenande kallar ”troende” och som hon skamlöst jämför med inkvisitorerna under 1500- och 1600-talets häxprocesser uppstår genast frågan: varför genomför hon ingen liknade analys av de grupper som hon själv kallar ”skeptiker”? Om hon gjorde det skulle hon finna att de utgör en salig blandning av kända försvarare av sexuella ”relationer” mellan vuxna och barn (Underwager, Nathan/Snedeker m.fl.), barnpornografer (Paul och Shirley Eberle), familjefundamentalister som räds alla angrepp mot det heliga föräldraskapet (Richard Ofshe m.fl.) . Dessutom religionsvetare som gjort karriär på att försvara angripna destruktiva sekter, som Guds barn eller Unification Church, mot ”anti-kult-rörelsens häxjakt” (Richardson, Victor m.fl.), liksom personer som förnekar minnen av övergepp överhuvudtaget. (False Memory Syndrome Foundation).

“Speak of the Devil" lär oss inget om rituella övergrepp. Däremot är det ett lärorikt exempel på backlashen mot överlevare.

Erik Rodenborg september 1999

Expressen desinformerar

/Sprider återigen några av de vanligare myterna om "fallet Ulf"./

I Expressens papperstidning igår (artikeln verkar inte finnas på nätet) kan man på sidan 14 hitta en artikel om "fallet Ulf" av Johanna Ekström och Arne Lapidius.

Där intervjuas Hannes Råstam - och där serveras några av de vanligaste myterna om fallet.

Så till exempel får vi reda på att dottern "tog tillbaka" anklagelserna utan att det nämns att hon senare berättade att återtagandet var ett tillfälligt resultat av att hon utsatts för hot, och att hon helt och hållet stod kvar vid vad hon hade sagt.

Dessutom upprepas Råstams skröna att dottern hade hämtat hela sin berättelse från boken "Spökflickan". Ja, skröna är ordet - det är inte ens värt att kalla det helt obevisade påståendet för en hypotes.

Dessutom: om man efter resning frias för att bevisen inte räcker till en fällande dom är man därmed inte nödvändigtvis "oskyldig". Det är en sak som Christian Diesen gång på gång har tvingats påpeka - såväl för en icke juridiskt skolad allmänhet som, märkligt nog, också för en hel del av sina juristkollegor!

Efter Uppdrag Gransknings program om "Ulf-fallet" 2004 och 2005 har all medierapportering om fallet färgats av Råstams skeva perspektiv. Någon gång kommer säkert fallet att kunna bedömas mer sakligt. Men det kommer nog att dröja ett tag.

Erik Rodenborg december 2010

En uppslagsbok om ockultrelaterad brottslighet

/Recension av Michael Newtons Raising Hell, Warner Books, 1993./

För ungefär femton är sedan blev ämnet ockultrelaterad brottslighet mycket uppmärksammat i USA. Det rituella mordet i Matamoros på gränsen till Mexiko, där narkotiksasmugglande ockultister ritualmördade en ung man, i tron att detta på ett "övernaturligt" sätt skulle hjälpa dem i deras narkotikasmuggling, och det senare avslöjandet att samma grupp tidigare dödat uppemot femton personer, med samma syfte, hade skakat om den amerikanska opinionen.

Undersökande journalister började titta på saken, och de fann att ockultrelaterad brottslighet i själva verket var ganska vanlig, även om polis och åklagare praktiskt taget alltid valde att inte alls fokusera på de delarna. Ockultism är ju inget brott, och den vanligaste inställningen var att fokus ska ligga på den brottsliga handlingen - inte på den ockulta motivbilden. Det låter ju rimligt, men risken är förstås att man missar en stor bild av motivbilden.

I vilket fall som helst ledde Matamarosmordet, liksom avslöjade satanistiska/ockulta inslag i Son of Sam- och Mansonmorden, till att många artiklar och böcker om ockultrelaterad brottslighet publicerades. En av de böcker som gavs ut var Michael Newtons Raising Hell: an A-Z of the Occult/Satanic underworld.

Den har ofta kritiserats för att innehålla sakfel, och det är sant. Författaren är en mycket produktiv journalist som författat ett otal böcker om brottsfall, och boken är inte precis någon akademisk avhandling. Men trots ett antal sakfel är den värdefull, framförallt gå grund av dess helhetsbild. Den är upplagd som en uppslagsbok där personer, organisationer och allmänna begrepp presenteras i bokstavsordning. Det går till exempel att slå på "Human Sacrifice" "Child Abuse", "Crowley, Aleister" eller "Temple of Set".

På nära 400 sidor visar författaren på att ockultrelaterad brottslighet är betydligt vanligare än vad man skulle kunna tro, och går igenom ett stort antal rättsfall. Boken har blivit hårt angripen av "satanister" och "ockultister", men de mesta angreppen är ganska så orättvisa.

Trots diverse sakfel, har ingen kunnat visa att bokens helhetsbild av en omfattande ockultrelaterad brottslighet som innefattar övergrepp mot barn, djuroffer, människooffer, våldtäkter, narkotikamissbruk, etc. etc. skulle vara falsk. Däremot minskade intresset för detta tema i USA i mitten av 90-talet.

Då blev det nämligen, som ett resultat av debatten om rituella övergrepp mot barn, politiskt korrekt att se en sådan utgångspunkt som ett uttryck för en "anti-satanistisk masshysteri" eller en "modern folksägen" och de som kunde berätta om sådana händelser kunde misstänkas för att lida av "falska minnen", hysteri, eller mytomani. FBI-agenten Kenneth Lannings linje - att ignorera "ockulta" och "satanistiska" inslag och endast se till de konkreta brottsliga handlingarna - slog igenom, inte bara i mycket polisarbete utan i massmedias behandling av fallen.

Därför är det som sagt tunnsått med böcker av den här typen numera. Men Raising Hell kan rekommenderas, inte för att varje uppgift i den är riktig utan för att läsaren inser hur vålds- och annan typ av brottslighet kan spira ur, eller leva i symbios med, en bisarr "ockult" mental subkultur, som under hundratals år funnits som en form av undervegetation i det västerländska samhället, men som sällan studerats och diskuterats seriöst.

Det finns mycket att reta sig på hos Newton, i synnerhet för den som fått en akademisk utbildning och saknar betryggande notsystem, referenser och litteraturlistor, men trots alla brister tycker jag boken är värdefull och kan rekommenderas.

Erik Rodenborg 2003-11-18

Vem granskar Uppdrag Granskning?

/Om de två programmen om den incestdömde mannen i Helsingborg; en kort kommentar./

/Tillägg 2006: Sedan detta skrevs har de anklagade fått resning av HD, och friats. I samband med detta har media uppmärksammat fallet igen, och i stort tagit över Uppdrag Gransknings beskrivnning, och dessutom lagt till några egna vanföreställningar. Men denna kommentar från våren 2004 tycker jag står sig än idag./

Uppdrag Granskning har i två program tagit upp en incestdom. Programmet säger sig inte ta ställning i skuldfrågan, men det är ganska uppenbart att det är det de gör. För min del vill jag inte uttala mig om ett fall som jag i stort inte känner till. Jag nöjer mig att konstatera att Uppdrag Gransknings två reportage är kraftigt vinklade, och bitvis ganska så ohederliga.

Det bör också påpekas att påståendet i det andra programmet att beskrivningen av ritualmordet är kalkerad på boken Spökflickan är ganska så tveksamt. Den som läst Spökflickan slås av att likheterna mellan flickans berättelse i programmet och skildringen i Spökflickan inte är överväldigande. Skildringen i programmet är nu inte så detaljerad, men flera av de saker som nämns överensstämmer inte med Spökflickan. I Spökflickan förekommer till exempel inte ett ödehus, och antalet förövare är betydligt fler än de som figurerar i Uppdrag Gransknings referat.

Alla sadistiska ritualmord har naturligtvis vissa strukturella likheter, men mycket fler likheter än så verkar det inte vara. (Föt övtig är "Spökflickan" inte en roman, som ibland påstås, uten en verklighetsbaserad skildring.)

Vad som är verkligt allvarligt i det andra programmet är den underförstådda utgångspunkten att om berättelser om övergrepp mot barn innefattar inslag av ritualiserad sadism, inklusive ritualmord blir de på något sätt automatiskt mindre trovärdiga. Detta låg implicit under mycket i programmet, men den som gick längst var här (vem annars?)Jan Guillou.

Han delade upp övergrepp i de som var "otäcka" men "möjliga" och de som, underförstått, inte var "möjliga". Och dit hörde inte bara rituella mord utan även andra övergrepp som utförs i en rituell kontext.

Det finns naturligtvis (tyvärr!) ingenting "omöjligt" i sadistiska/ rituella övergrepp eller ens ritualiserade mord på barn. Om Uppdrag Gransknings antydningar åt det hållet får ett genomslag kommer det att bli än svårare för överlevare från rituella sadistiska övergrepp att bli trodda.

Uppfattningen att en viss typ av övergrepp är "omöjliga" och att den enda orsaken någon berättar om att hon/han varit med om dessa, är att vederbörande "ljuger" eller lider av "falska minnen", kan få förödande effekter för många som faktiskt minns just dessa saker.

Nu råkar det vara så att ritualiserade övergrepp mot barn bevisligen existerar och att rituella mord tyvärr varit en del av kriminalhistorien i tusentals år. Det är ett obehagligt faktum, men det blir inte ett dugg mindre obehagligt av att man blundar.

Tvärtom - det faktum att samhället så ofta blundat för den typen av brott gör det än mer mardrömslikt..

Slutligen. Det är mer än tio är sedan jag först satte mig in i den här frågan. Det känns ledsamt att det fortfarande är så att nästan de enda gånger massmedia tar upp ämnet är i samband med artiklar och reportage om påstått "falska anklagelser".

Om media verkligen förutsättningslöst ville ta upp ämnet organiserade sadistiska övergrepp mot barn skulle de kunna göra nytta. Men de till och från återkommande kampanjerna om "inplanterade" berättelser och minnen gör mer skada än vad många kan föreställa sig.

Erik Rodenborg 2004

Läkaren som inte bröt mot lagen

/Om Nina Yderberg och DN:s pseudonyhet./

Den 13 och 14 december 2004 kunde DN: s läsare ta del av Stefan Lisinskis ”avslöjande” att läkaren Nina Yderberg har ”kritiserats” för ”felaktiga sexanklagelser”. Bakgrunden var att hon hade terapeutiska samtal med mödrar och barn som mådde dåligt och att i 30 fall av 120, dvs. i 25 procent av fallen, hade barnen berättat om sexuella övergrepp. Detta framställs om något märkligt och det verkar som om Lisinski tycker att siffran skulle vara ovanligt hög.

Det är den knappast. Vi får hålla i minnet att det rör sig om barn med problem, och där andelen som utsatts för sexuella övergrepp enligt alla erfarenheter är högre än i den övriga befolkningen. En rad undersökningar talar för att cirka 10 procent av alla flickor och 5 procent av alla pojkar utsatts för sexuella övergrepp i barndomen, och då handlar det om statistiska undersökningar som ytligt sveper över hela populationen. Att då bli förvånad över att terapeutiska djupsamtal med barn som verkligen mår dåligt skulle visa en siffra på 25 procent utsatta är lite egendomligt.

Det andra argumentet för att Yderberg skulle suggerera fram falska anklagelser är att den stora majoriteten av fallen inte gick till åtal. Men vi vet från bland annat Christian Diesen att bara en liten del av anmälningar om övergrepp går till åtal.

Faktum är att Nina Yderberg skulle ha brutit mot lagen om hon inte anmälde misstänkta fall av övergrepp. Att åklagare kritiserar läkare för att de inte bryter mot lagen är anmärkningsvärt. Att DN gör det till en förstasidesnyhet är än mer anmärkningsvärt.

I övrigt förekommer de klassiska backlashargumenten att flera av berättelserna har ”utvidgats”. Att barn efter ett tag vågar berätta att fler än fadern deltog i övergreppen beskrivs som att deras berättelser efter hand blev ”fantastiska” – som om det skulle ligga något ”fantasiskt” i berättelser om fler förövare! Lägg väl märke till att påståenden om ”utvidgade” berättelser inte bara använts mot barn – Invandrarverkets handläggares brukar använda det för att ifrågasätta flyktingars trovärdighet när de berättar om tortyr. Att traumatiserade. människor, barn, flyktingar, och andra, oftast inte berättar allt, utan vågar berätta vissa saker först när de fått förtroende för den de berättar för, verkar aldrig backlashförfattarna inse.

Dagen efter, den 14 december, presenterar Lisinski ett exempel på vad han upplever som en ”fantastisk” berättelse. Eftersom flera barn i ett av dessa fall hade berättat om ett ”hemskt hus där det hade funnits massor med barn och där flera män hade förgripit sig på dem” spekulerar artikeln i möjligheten att idén skulle ha uppstått när barnen tittat på filmen ”Matrix"! Nu handlar inte Matrix på något sätt om sexuella övergrepp på barn, så hur detta skulle kunna vara en förklaring till dessa minnen framstår som ett sannskyldigt mysterium. Det finns ju en viss, om än förvriden logik, i Hannes Råstams försök att bortförklara minnen av rituella övergrepp med att den utsatta hade läst Spökfli8ckan – men Matrix…

Allvarligt talat, det är många som minns liknande saker som beskrivs i artikeln – även människor som aldrig fått upp några minnen i terapi. Anledningen till att sådana fall nästan aldrig går till åtal är främst att de flesta accepterar Lisinskis värdering att den typen av minnen är ”fantasiska” och inte förtjänar att bli trodda. Ofta läggs förundersökningar nästan automatiskt ner när berättelserna börjar handla om organiserade sadistiska övergrepp. Och när några av de anklagade i sådana fall kommer från högre samhällsklasser läggs i sort sett locket på automatiskt – och det gäller hela västvärlden.

Lisinskis artikel kommer att göra människor än minde benägna att berätta, terapeuter än mindre benägna att anmäla, och domstolar än mindre benägna att vecka åtal. Plus att ett antal män kommer att utnyttja den typen av mediaretorik för att få vårdnaden om barn som är livrädda för dem…

Men finns det inte något av värde i Lisinskis vinklade ”granskning”? Jo, han har faktiskt dragit fram en sak av intresse. I den första artikeln finns i anknytning till en intervju med Nina Yderberg uppgiften om att det kostade 1000 kronor för varje samtal med henne. Om man till detta lägger att hon enligt intervjun var av åsikten att vuxna som utsatts för övergrepp kanske borde gå mellan 15 och 20 år i terapi blir åtminstone jag lite beklämd. En enkel huvudräkning visar att 20 år i terapi a´la 1000 kronor gången torde sluta på utgifter i miljonklassen.

Uppriktigt sagt, här har vi den enda delen av artikeln som inte kan beskrivas som en pseudonyhet. Att det är så dyrt att få hjälp för de som utsatts för övergrepp är skrämmande, och säger en del om det samhälle vi lever i. Ska bara rika ha möjlighet att få kvalificerad terapi? Ska vanliga människor bli tvungna att leva på vatten och bröd, skuldsätta sig för decennier eller lära upp sig till bankrånare för att få hjälp?

Erik Rodenborg december 2004

Vem vågar lyssna på ett barn?

/Recension av Birgitta Allmos "Vem vågar tro på ett barn?" av Monica Dahlström-Lannes i Eskilstuna-Kuriren 14/3 2008./

Birgitta Allmo
Vem vågar tro på ett barn?
Södertäljeflickan och verkligheten

Tusculum förlag

Den av media och myndigheter benämnda Södertäljeflickan, i boken kallad Saga, blev omtalad då hon 1992 berättade att hon utsatts för grova sexuella övergrepp av sin pappa som dömdes till 10 års fängelse. Hon berättade också om andra förövare.

Men när hon berättade om organiserad barnsexhandel, sadistiska övergrepp på andra barn och till och med mord så sjönk hennes trovärdighet dramatiskt. Vissa påstod att hon fantiserade eller ljög. Och när polisen inte hittade tillräckliga bevis fick föräldrarna resning i Högsta domstolen. Mamman friades och pappans straff sänktes till 5 års fängelse.

Vad gör det osannolika sannolikt? Vad gör det sannolika osannolikt? frågar författaren flera gånger i boken. Det är mänskligt att tvivla för den som inte själv kan föreställa sig vad barn kan utsättas för. Boken vill ifrågasätta det vuxna samhället, hur utsatta barn bemöts om de vågar berätta.

Lugnt och sakligt varvas dagboksanteckningar, myndigheters protokoll och PM med tankar, brev och dikter. Allt i tidsordning. Det märkliga är att också förövaren, Sagas pappa, får komma till tals. Efter hans död hittade man nämligen hans brev och skrivelser.

Birgitta Allmo, Sagas fostermamma, har utfört stordåd. Hon vågade lyssna på Saga och ta kampen för hennes upprättelse mot myndigheter, mot förnekande och bortförklaringar. Saga blev en framtidssaga, men hade hon inte mött Birgitta och hennes kärleksfulla familj hade hon förmodligen aldrig överlevt.

Boken ger också en bild av myndigheters förmåga och oförmåga att möta offer.

Har man turen att träffa rätt personer på rätt plats så kan traumatiserade barn få chansen till upprättelse. Fel personer stoppar processen. De som inte vill veta, får inte heller veta. Vissa har också egenintresse av att hindra att sanningen kommer fram.

Massmedias ansvar ifrågasätts med all rätt. Okritiskt serveras läsarna försäljningsmässiga scoop, sanna eller inte. Framförallt kvällspressen begår mentala övergrepp på redan utsatta barn.

Vem vågar lyssna? kunde också vara titeln på denna ytterst välskrivna och spännande bok. En av de viktigaste böcker jag läst om sexuellt utnyttjade barn.

Ett lysande tidsdokument, tyvärr lika aktuellt idag.


Monica Dahlström-Lannes

Motala, Guillou och de "oskyldiga pedofilerna"

Den 22/2 2004 skrev Jan Guillou en krönika i Aftonbladet med rubriken ”Medierna gillar inte oskyldiga pedofiler”. Det han menade med denna något märkliga rubrik var att media frossar i sexualbrott mot barn, medan de tystar ner fall med oskyldigt dömda

Det har nog aldrig varit sant, och definitivt inte sedan mitten av 90-talet. I själva verket blir friande domar vanligtvis betydligt mer omskrivna än fällande. Vem visste vem Bo Larsson var innan Uppdrag Granskning startade sin kampanj, men efter de fällande tingsrätts- och hovrättsdomarna? Jag visste det i alla fall inte, och hade inte hört talas om fallet förrän Uppdrag Granskning sände sitt första program i frågan. Blev det ens notiser när han fick sina fällande domar? Vet inte, jag har inte kollat, men om det fanns notiser måste de varit väldigt små, eller endast publicerade i någon lokaltidning.

Nu har en man som dömts för övergrepp mot sin dotter och fått resning fällts på nytt i Motala. Jag skrev om fallet tidigare på bloggen, eftersom media stort uppmärksammade det som ett nytt fall av ”falskt dömda” . Det blev ganska stora artiklar om en man som fällts för incest men där det nu upptäckts att dottern även berättat om övergrepp i skogen, med flera män inblandade, med ”rituella och sadistiska” inslag. Man kunde vänta sig en massiv mediebevakning, och en friande dom.

Men så blev det inte. Domen blev på nytt fällande, och tidningarnas notiser blev ganska små. DN hade en mindre artikel, men i övrigt har jag bara sett just smånotiser. SvD:s och Aftonbladets papperstidningar idag innehåller inte ett ord om fallet. Expressen hade en liten notis.

Om det hade blivit en friande dom skulle det blivit stora rubriker, som i Bo Larsson-fallet. Proffstyckare som Jan Guillou skulle tala om att det bara var ett av många fall av oskyldigt dömda, och Göran Lambertz skulle intervjuas. Och de mest långtgående slutsatser skulle dras om det svenska rättssystemet - att det så ofta sätter ”oskyldiga män” bakom lås och bom. Och det skulle bli många kommentarer om hur dåraktigt det är att tro på organiserade sadistiska (och ”rituella”) övergrepp.

Om media var konsekventa skulle de nu istället upplåta plats åt Christian Diesen och Madeleine Leijonhufvud för kommentarer, det faktum att fallet med Södertäljeflickan ledde till resning 1993 men slutade i en ny fällande dom 1994 skulle kanske tagits upp, och, vem vet, kanske någon tidning i så fall skulle kunna tänkas intervjua Eva Lundgren och få synpunkter på våld och ritualisering. Men sådana mediereaktioner kan man ju titta i månen efter.

Jo, media gillar just vad Guillou i ett av sina (inte alltför sällsynta) förvirrade ögonblick kallade för ”oskyldiga pedofiler”. D.v.s. på mer vanlig svenska, män (och i något enstaka fall kvinnor) som anklagats för sexualbrott mot barn, och sedan friats av domstolar, och/eller av media. De som helt enkelt fälls är inte lika intressanta, det blir oftast notiser.

Vad beror det på, egentligen?

Erik Rodenborg 15 september 2007.

Spökflickan

/En recension från 2003 av Torey Haydens bok./

Om någon som inte kände till något om rituella övergrepp mot barn skulle fråga mig vilken bok om ämnet jag först skulle rekommendera skulle svaret tveklöst bli Torey Haydens "Spökflickan". Torey Hayden är doktor i barnpsykologi och har arbetat med specialundervisning för barn med psykiska störningar. Sina erfarenheter har hon skildrat i flera böcker, som bygger på verkliga fall.

"Spökflickan" är berättelsen om hur Hayden kom som speciallärare till en skola, där hon stötte på ett mutistiskt barn, i boken kallad Jadie. Mycket snart får hon Jadie att prata, och gradvis börjar barnet berätta om en mardrömslik tillvaro, med sexuella övergrepp och våldsamma ritualer med ockulta inslag utförda av en grupp.

Torey Hayden tror Jadie, och efter hand visar det sig att hennes berättelse kan bekräftas på många sätt. I slutändan ingrep sociala myndigheter och Jadie och hennes syster placerades i fosterfamilj. Tyvärr räckte inte bevisningen till åtal mot föräldrarna, men ett par år senare greps Jadies far för ett annat övergrepp mot barn, som han dömdes för.

Torey Hayden kan beskriva det otäcka ämnet med stor empati för det utsatta barnet. Berättelsen är mycket trovärdig, och lärorik. Trots att rituella övergrepp finns i många olika former är det lätt att känna igen mycket av det som Jadie berättar om. Många barn har fått genomlida i stort sett samma saker, även det barnoffer som kanske är det otäckaste i berättelsen.

Och trots att det slutar "lyckligt" d.v.s. att Jadie klarar sig, är det svårt att inte bli ledsen när man läser boken. För Jadie är inte ensam, och de flesta som blir utsatta för liknande saker blir inte hjälpta. De barn eller vuxna överlevare som berättar om rituella övergrepp blir numera oftast rutinmässigt avfärdade som lidande av "falska minnen" eller som varandes mytomaner.

Men just därför är Haydens bok så viktig. Den är övertygande och psykologiskt trovärdig, och kan bidra till att andra utsatta kan bli trodda. Den kan tveklöst och varmt rekommenderas.

Erik Rodenborg juli 2003

Södertäljeflickan och verkligheten

/Recension av Birgitta Allmos bok "Vem vågar tro på ett barn?" av Kerstin Alfredsson. Inlagd med författarens tilltånd. Kopierad från socialisten.se./

Sexuella övergrepp på barn förekommer. Pedofiler åker ibland fast. Det rapporteras då och då i media om härvor med oerhörda mängder beslagtagna bilder på utnyttjade, våldtagna barn.

Att det är så medger de flesta. I princip.

Men när verkliga barn här i Sverige pekar ut verkliga vuxna som förgripit sig på dem blir de ofta misstrodda. I rättsväsendet har de små chanser att få upprättelse – om inte förövaren erkänner. Och regeln tycks vara att ju brutalare övergreppet varit, desto hårdare ifrågasätts barnet.

”Södertäljeflickan” är en av dem som fått känna av det. ”Södertäljeflickan” blev ett begrepp i massmedia 1993. Detta sen man i stort uppslagna reportage rapporterat att en flicka från Södertälje i polisförhör berättat hur hon och andra barn, som hon inte kände, utsatts för fruktansvärda sexuella övergrepp. Barn hade till och med dött. Många män hade varit inblandade, bland dem hennes far. Polisen grävde i ett skogsområde hon pekat ut, men hittade inga kroppar och den delen av utredningen lades ner. Det sades att bevis saknades.

Att hon själv utsatts för upprepade våldtäkter fann dock domstolarna ställt utom allt rimligt tvivel, och flickans pappa dömdes slutligen till fem års fängelse. Trots det och trots dokumenterade underlivsskador har hon efteråt hängts ut som ”uppenbart galen” och ”lögnerska” av Jan Guillou. Hon har ömsom demoniserats, ömsom förlöjligats av den grupp opinionsbildare som rent reflexmässigt skriker om ”häxprocess” och ”oskyldigt dömda män” så fort ett utnyttjat barn tas på allvar.

Därför är det viktigt att den bok, "Vem vågar tro på ett barn? Södertäljeflickan och verkligheten" (Tusculum förlag), som nu skrivits av ”Södertäljflickans” fostermor, Birgitta Allmo, blir ordentligt uppmärksammad. I den kan läsaren få en bild av Sagas (som flickan kallas i boken) liv från skolstarten och framåt, och själv bedöma hennes trovärdighet. Man får också en inblick i turerna runt rättegångarna.

Det är plågsam läsning, det medges, trots att tonen är återhållsam och saklig. Bara den detaljerade redovisningen av alla besök hos skolsystrar, kuratorer och vårdcentraler för huvudvärk, illamående, kräkningar, underlivsbesvär, tarminfektioner, sömnbesvär, ryggont, anorexia, utebliven mens och blödningar får en att vilja gråta. Man ser framför sig en ensam flicka i ett känslokallt hem, som gång på gång söker hjälp utan att kunna säga vad som egentligen gör henne illa.

Varför ska man då tro på Birgitta Allmo? Frågan kommer sannolikt att ställas av dem som vill misstänkliggöra Södertäljeflickan. Mitt svar är helt enkelt att det inte finns några skäl att misstro henne. Hon valde aldrig att hamna i detta inferno. Hon kom i kontakt med Saga via sin dotter, i boken kallad Jenny. Flickorna var då 13 år och gick i samma skola. Ingen i familjen Allmo hade vid det laget en aning om Sagas hemförhållanden.

Vändningen kom en höstkväll 1991 när Jenny på telefon fått höra av en mycket ledsen Saga att hennes pappa var så arg att han försökt döda hunden. Jenny blir rådvill och lämnar över luren till sin mamma. Birgitta Allmo lyckas övertala Sagas mamma att köra Saga, hennes lillasyster och hunden ut till dem på landet. Det var tänkt som en akutinsats, men kom att ändra både Sagas och Birgitta Allmos liv.

Det visar sig snart att Saga och hennes syster inte bara är rädda för sin far. De vill inte heller bo hos sin mor. Socialtjänsten är inte mycket att räkna med så Saga flyttar hem till familjen Allmo. Där, när hon är utom räckhåll för båda sina föräldrar, börjar hon antyda att hon blivit utsatt för övergrepp. Hon är rädd, känner sig värdelös och skuldbelägger sig själv. Birgitta Allmo kontaktar en psykolog och Saga börjar öppna sig allt mer. Birgitta Allmo får ta emot det ena fasansfulla minnet efter det andra. Saga berättar om sexklubbar och mörka rum där hennes far bjudit ut henne till andra män. Hon talar om filminspelningar och våldtäkter av andra barn. Och om barn som dödats.

I april 1992 anmäler Saga officiellt sin far till socialtjänsten för sexuella övergrepp. Socialtjänsten anmäler till polisen, och den rättsliga processen drar igång. Den ska hålla på i hela två år visar det sig. Totalt sju uppslitande rättegångar blir det med alla överklaganden, och det slutar som sagt med att hennes far döms. Men bara han.

Avsnittet om utredningen och alla rättegångarna i boken känns tungt att ta sig igenom. Händelse läggs till händelse utan att författaren hjälper läsaren att tolka det som berättas. Insprängda i boken finns också Sagas pappas brev och anteckningar helt okommenterade. Klart är dock att en centralt placerad polis från första början offentligt förklarade att han inte trodde på flickans berättelse. Det satte sin prägel på hela utredningen. PM innehöll felaktigheter och förvanskningar.

Tydligt utpekade män (bl a en TV-producent) åtalades aldrig. Det fanns spår efter att någon nyligen grävt på en av de platser flickan pekat ut. Men personer som ringde och ville berätta blev aldrig förhörda. Nya grävningar genomfördes inte. Tips om att det pågick en sexhandel med utländska barn följdes inte heller upp. Det ena uppslaget efter det andra bara släpps av utredarna. Samtidigt finns polis-PM som slår fast att man aldrig lyckats beslå Saga med någon lögn.

Sagas stora bragd är att hon överlevt och att hon orkat stå fast vid det hon berättat. Hon är idag en akademiskt utbildad kvinna som lever med skyddad identitet. Birgitta Allmos bok visar med all önskvärd tydlighet att det inte är ”Södertäljeflickan” som har problem med förståndet. Hur det är med Jan Guillou kan man bara undra.

Kerstin Alfredsson

Max Scharnberg på djupt vatten

Jag har tidigare nämnt att Max Scharnbergs bok "Textual analysis of a recovered memory trial assisted by computer search for keywords”, (Uppsala 2009) makulerades av Uppsala universitet. Scharnberg hade gett ut den som en del av den så kallade ACTA-serien vid Uppsala Universitet utan att universitetet var tillfrågat.

Nu har dock några exemplar av boken funnit sin väg till några forskningsbibliotek. Det är bra. För redan en snabb genomläsning av den visar att Max Scharnberg, här liksom i flera av sina tidigare böcker, kombinerar grova faktafel med en säregen och bisarrt formallogisk ”analysmetod”.

Hans huvudsakliga tes i boken är att Södertäljeflickan konsekvent indoktrinerades av sin fostermamma, Birgitta Allmo, och att allt hon mindes hade formulerats av Birgitta Allmo innan Södertäljeflickan själv kunde berätta något om det. ”Bevisen” för detta är främst presenterade i en utförlig tabell, som sträcker sig från sidan 14 till sidan 29. Den påstås bevisa att Birgitta Allmo var först med att berätta om övergreppen i polisförhör, och i andra kontakter med myndigheter, och att Södertäljeflickan först efteråt berättade om samma saker.

Jag har idag ingen möjlighet att avgöra om Scharnbergs konkreta påståenden här stämmer. Det är långtifrån självklart. Som vi snart ska se handskas han milt sagt mycket ovarsamt med sanningen - när han refererar annat som lättare går att kontrollera.

Men det är inte det väsentliga här. Det väsentliga är att man inte kan komma till några som helst meningsfulla resultat med den metod han använder sig av. Vad han möjligen skulle kunnat ha visa är just att fostermodern kanske var först att ta upp saker med polisen. Men vi får tänka på att vi har en traumatiserad tonårstjej, som just försiktigt börjar berätta om plågsamma minnen, och en icke traumatiserad fostermamma, driven av upprördhet och rättspatos.

Det är i det läget ganska naturligt att de första kontakterna med myndigheter inte tas av flickan. Det är också naturligt att fostermamman har lättare att först berätta om övergrepp. Även om Scharnbergs påståenden skulle vara sanna utgör de inte något ”bevis” som stöder Scharnbergs veritabla monsterbild av fostermamman.

Om vi får tro Scharnberg skulle nämligen Birgitta Allmo nästan omedelbart efter att Södertäljeflickan flyttat hem till henne, ha försökt indoktrinera (Scharnbergs egna ord!) henne med ”falska minnen” om att ha blivit vådtagen av fadern och modern, såld som prostituerad, varit med om att andra barn torterats, om att andra barn mördats, och att rester av dessa ätits.

Ja, hon skulle ha engagerat sig i veritabla ”training sessions” där hon skulle ha lärt upp Södertäljeflickan om vad hon skulle minnas (s.175).
Södertäljeflickan skulle sedan, istället för att hals över huvud fly från denna uppenbara galning, glatt låtit sig indoktrineras med denna berättelse, trots att hennes familj enligt Scharnberg var en fullt normal familj…

Denna bisarra teori, som för övrigt ter sig än mer orimlig för var och en som har haft kontakt med personerna ifråga, bygger i stort sett enbart på Scharnbergs noteringar om vem som ska ha sagt vad först till myndigheterna.

Man kan också dessutom notera att Scharnberg, exempelvis, som en självklarhet, utgår från att små detaljskillnader i olika polisförhör om ett och samma övergrepp bevisar att händelserna måste vara påhittade, och att om berättelser under förhören utvecklas ”gradvis" beror det på att de är fabricerade och inte på att vittnet gradvis vågar berätta, eller kan minnas, fler detaljer. Dessutom anser han att en internationellt erkänd diagnos som PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) är en ”pseudodiagnos”.

Men oavsett Scharnbergs tvivelaktiga metod – kan man lita på att han presenterar fakta som de är? Nej, absolut inte.

Scharnberg påstår helt lögnaktigt att familjen Allmo är medlemmar i en religiös sekt som mycket starkt tror på djävulens närvaro i denna värld (s.39). Försiktigtvis undviker han att nämna vilken ”sekt” det i så fall skulle vara fråga om.

I anknytning till detta påstår han att en av anledningarna till att Birgitta Allmo började "indoktrinera" Södertäljeflickan var att hon var "bekant" (acquainted) med professor Eva Lundgren (s.39 f). Vad som än menas med "bekant" blir det fel. I själva verket hade Allmo knappast hört talas om Eva Lundgren före februari 1993, och de träffades första gången i maj 1993, mer än ett och ett halvt år efter att den påstådda indoktrineringen skulle ha börjat.

Han påstår (s. 168) att Birgitta Allmo i sin bok ”Vem vågar tro på ett barn?” påstår att Södertäljeflickan fortfarande måste skyddas p.g.a. hot från förövarna. Försiktigtvis har han ingen sidhänvisning till detta helt felaktiga påstående. Inget som ens avlägset liknar detta påstående finns i boken.

Vidare påstår han (samma sida) att Birgitta Allmo sade sig ha hört barnskrik i telefonen vid en anonym telefonpåringning. Hans så kallade poäng är att det ”bevisar” att det är hon som ”indoktrinerade” Södertäljeflickan när hon berättade om vid ett tillfälle när hon hade hört detsamma.

Han anger två sidor från Allmos bok, s. 184 och 195, som referens. Men på den första av dessa sidor nämns endast två anonyma påringningar, där den som ringer är helt tyst, och på den andra nämns helt enkelt det samtal som Södertäljeflickan hade beskrivit för polisen. Det finns där inte ett ord om att Allmo själv skulle ha tagit emot samtalet.

Scharnberg påstår felaktigt (s. 169) att Södertäljeflickan skulle ha pekat ut en address på Odengatan 104 som en plats där barn skulle ha dödats. Det gjorde hon inte, däremot pekade hon ut att en av hennes förövare hade ett rum där. Och det visade sig för övrigt att en tidigare sexualbrottsdömd man hade en lägenhet i uppgången.

Scharnberg hävdar att Allmo har förfalskat brev och andra dokument från den dömde Södertäljepappan. Hans huvudargument, förutom att de sägs vara skrivna på vad han kallar ”Allmos stil” är att Scharnberg själv (!) raderade dokumenten i den döde faderns dator eftersom han visste att de skulle användas emot denne! (sidan 169).

Följaktligen måste dessa av Allmo citerade dokument vara falska. Ja, Scharnberg raderade dessa dokument, och det är i sig anmärkningsvärt, men vad han inte verkar ha insett är att i dessa dagar kan raderade dokument i datorer oftast återställas.

I samband med detta är Scharnberg så illa tvungen att medge att han under många års tid själv var nära vän med den dömde fadern, men försäkrar att det inte på något vis gör hans bok mindre objektiv…..

Scharnberg påstår (sidan 175) utan att ange någon källa, att försvaret i den sista rättegången 1994 ville ha en öppen rättegång, medan ”motsidan” ville ha en sluten. I själva verket var det tvärtom.

Ett av de verkliga lågvattenmärkena i boken är nog på sidan 180, när Scharnberg helt riktigt noterar att Birgitta Allmo föreläst om utsatta barn och sedan insinuant skriver att ”ingen vet” hur många gånger hon på dessa föredrag visat videoinspelningar av sekretessbelagda polisförhör med Södertäljeflickan.

Svaret på den skamliga insinuationen är naturligtvis att det inte har skett en enda gång. Var skulle hon för övrigt ha fått tag i dessa?

Ingen ska nu tro att Scharnbergs fallenhet för pre-logiskt tänkande utvecklades nyligen...

Redan i Kristianstadsbladet 6/2 1995 lade han ut texten om att 80 procent av alla incestdömda var oskyldigt dömda och att orsaken till detta var komplotter från de psykoterapeuter som ville bedriva terapi med sexualbrottsdömda: ”samtalsterapeuterna vet att de inte kan hjälpa någon. Därför är de angelägna att så många oskyldiga som möjligt ska i fängelse. Med 80 procent oskyldiga blir det minst 80 procent som inte får "återfall"."

Exakt på vilket sätt ”samtalsterapeuterna” bakom kulisserna skulle kunna styra det svenska domstolsväsendet utvecklade han dock inte.

En sak till. Uppsala universitet har som sagt förklarat att Scharnbergs alster inte är utgivet i deras skriftserie och att Scharnberg helt enkelt på egen hand har gett ut sin pamflett i ACTA-seriens namn. På det bibliotek där jag lånade hans alster framgår detta vare sig i deras katalog eller genom något bifogat blad till boken. Detta borde åtgärdas, för att inte läsarna ska behöva tro att Uppsala universitet gärna upplåter plats åt ovetenskapliga charlataner och virrpannor i sina publikationer…

Erik Rodenborg november 2009

Barn som spårlöst försvinner

Många överlevare från det som brukar kallas ”rituella övergrepp” har berättat om barn som dödats. För det mesta leder det inte till några rättsfall, eller annan typ av offentlig uppmärksamhet. I några fall har det uppmärksammats, som i Södertäljefallet eller fallet med ”incestdömde Ulf”. I dessa fall har individer i media syrligt kommenterat att det är egendomligt att någon kan påstå att barn mördas, då det inte finns några barn som har försvunnit.

Detta är ett nonsensresonemang. Det behövs bara lite eftertanke för att inse det. Det går att föda barn utan att det registreras, det går att smuggla in barn i Sverige, och dessutom försvinner barn från flyktingförläggningar.

Det senare har uppmärksammats till och från. Till exempel visade Metro den 29 december 2005 att av de 350 barn från olika nationaliteter som kom ensamma och sökte asyl i Sverige detta år försvann 126. Anmärkningsvärt nog uppmärksammades inte dessa häpnadsväckande fakta av övriga media, med undantag för de kinesiska barn som försvann.

Men här tänker jag fokusera på de avslöjanden som bland annat publicerades i Aftonbladet tio år tidigare.

Den 18, 19 och 20 april 1995 publicerade Aftonbladet en serie av artiklar av Per-Ola Ohlsson om hur barn olagligt adopterades från Polen. Efter dessa artiklar följde endast – tystnad.

I de första artiklarna från den 18 april avslöjades bland annat skillnader mellan den polska och den svenska adoptionsstatistiken. Under ett års tid registrerade den polska statistiken att 141 polska barn hade adopterats av svenskar. Under samma period var samma siffra i den svenska statistiken 109 barn. 32 barn hade alltså "försvunnit på vägen".

Dessutom visades det hur lätt det var att arrangera illegala adoptioner från Polen. En reporter lyckades köpa ett barn av en polsk kvinna. Bannet skulle överlämnas i en skog i Lodzområdet. Inga frågor ställdes. När barnet skulle överlämnas förklarade journalisten att han hade ändrat sig.

Den 19 april redovisade samma journalist hur han vid ett besök på den svenska ambassaden fick en lista på 200 advokater som skulle kunna ordna adoptioner på ett smidigt sätt. Det visade sig att 2 av namnen på listan hade dömts för arrangerandet av olagliga adoptioner. Märkligt nog förnekade svenska ambassaden att de överhuvudtaget överlämnat någon sådan lista.

Den 20 april intervjuades två polska kvinnor som olagligt hade adopterat bort sina barn till svenskar. En av dem lämnade över sitt barn till en svensk kvinna som endast gick under förnamnet ”Lena”. I det andra fallet trodde kvinnan att det fanns ett lagligt juridiskt beslut på adoptionen. Hon hade träffat personer som utgav sig för att vara jurister, och det hade verkar lagligt. Men de polska myndigheterna förklarade senare att det inte fanns några som helst papper på detta.

Lika lite som när det gällde barnen på flyktingförläggningarna följdes detta avslöjande upp ordentligt.

Om svenska barn hade försvunnit på detta sätt hade det blivit världskrigsrubriker. Men i dessa fall ledde det till ett närmast sömnigt ointresse. Uppgifterna dementerades inte men de följdes inte heller upp.

Andra typer av i sammanhanget relevanta kusliga uppgifter publiceras då och då. Till exempel redovisade Aftonbladet 23/9 2006 att den polska polisen utredde en härva där prostituerade kvinnor tvingades föda barn åt pedofiler.

Allt detta har inte hindrat program som Dokument Inifrån och Uppdrag Granskning, för att inte tala om mindre seriösa skriftställare som Jan Guillou, att triumferande slå fast att ”inga barn försvinner”. Därför kan överlevares berättelser fnysande avfärdas, och en person som Eva Lundgren, som trott på sådana berättelser, också vederbörligen avfärdas.

Missförstå mig inte – jag påstår inte att det finns bevis på att barn har mördats i organiserade sadistiska ritualer i Sverige. Det finns inga sådana bevis. Men en av anledningarna till att det inte finns några bevis SKULLE KUNNA VARA att den här typen av uppgifter aldrig utreds noga. Då och då vågar någon undersökande journalist ta tag i sådana frågar – och sedan tar tystnaden vid igen.

Så länge frågan inte har utretts grundligt och seriöst går det inte att med någon trovärdighet kategoriskt avfärda de som säger sig ha bevittnat just hur barn har mördats i organiserade former.

Erik Rodenborg maj 2009

Guillou, häxor och övergrepp

/Om TV-serien "Häxornas tid"./

Så har Jan Guillous TV-serie ”Häxornas Tid” kommit till sitt slut. För de av oss i Sverige som oroligt väntat på att han i den på nytt skulle gå till frontalangrepp på överlevare här, blev det lite av en antiklimax. Det vågade han uppenbarligen inte; det enda konkreta exemplet han tog upp var ett tio år gammalt fall från Norge.

Under en lång tid har allehanda rykten gått om vad det sista inslaget i serien skulle innehålla. Det ryktades om att det skulle ta upp Södertäljeflickan och Helsingborgsflickan i detalj. Många hade förberett sig på det värsta. På de sedvanliga guillouska lögnerna, insinuationerna och kränkningarna. Man kunde ana det värsta när Guillou redan i AB 13/11 2005 ånyo presenterade uppenbara lögner om Södertäljeflickan. Bland annat påstod han att hon berättat detta i intervjun med Eva Lundgren i ”La de små barn komme til meg”: ”Men de från Östeuropa inhandlade barnen fick i huvudsak tjänstgöra vid djävulssektens egna seanser, som försiggick i ett mörkt rum som vanligtvis lystes upp med stearinljus, men vid festliga tillfällen av spädbarn som spetsats på eldgafflar eller uppochnedvända kor som tjänstgjorde som facklor.”

Jag blev milt sagt förvånad när jag först läste detta. Jag kände inte igen det alls, och jag gick tillbaka till kapitlet i Eva Lundgrens bok för att undersöka saken. Precis som jag misstänkt: det fanns ingenstans. Det var inte så lite fräckt. Guillou hade nogsamt refererat till boken och till och med gett en sidhänvisning. Han måste ha utgått från att ingen skulle orka leta reda på hans källa.

Men varför upp-och nedvända kor? Det lät obegripligt, så jag antog att det var en felskrivning , att han menade upp- och nedvända kors. Nu skulle påståendet inte bli ett uns mer riktigt då, det enda upp-och nedvända kors som finns i berättelsen hänger runt om halsen på en av förövarna. Mysteriet tätnade.

Det är först när jag sett TV-serien som jag inser vad det här med upp- och nedvända kor kommer ifrån. Det är nämligen hämtat från 1600-talsberättelser om Blåkulla, där det, åtminstone enligt Guillous program, berättades att upp-och nedvända kor skulle ha förekommit. Nu klarnade allt. Anledningen till att Guillou lögnaktigt tillskriver Södertäljeflickan påståendet om barn och upp- och -nedvända kor som brinner som facklor är att han ville skapa intrycket att hennes berättelse skulle ha likheter med 1600-talets häxprocesser. Det är ett rent påhitt från Guillous sida, och det visar på avgrunder i skrupelfrihet och för övrigt också en förmåga till makabra fantasier.

Annars har jag inte mycket att säga om de historiska delarna av programserien, bland annat för att mina kunskaper om häxprocesserna är ganska fragmentariska. Möjligen tycker jag att framställningen blir snudd på våldspornografisk, i sina dramatiska scener med kvinnor som ska halshuggas etc. Mer principiellt reagerar jag också mot det nonchalanta bortförklarandet av det kvinnofientliga i häxprocesserna. Att ”bevisa” att kvinnohat inte var orsaken till att kvinnor brändes som häxor med att fler män avrättades för tidelag är inte speciellt övertygande. Vad har det ena egentligen med det andra att göra? Att kvinnohat utgjorde en väsentlig del att den ideologiska bakgrunden till häxprocesserna visar ju för övrigt Guillou själv, då han refererar till de kvinnofientliga utgjutelserna i ”Malleus Malificarum”, som brukar ses som den ”teoretiska” grunden till häxjägarideologin.

Innan jag kommer till kritiken av det sista avsnittet vill jag nog ändå säga något positivt om den ritual som visas alldeles mot slutet, då en präst i Svenska Kyrkan bad om ursäkt för kyrkans roll i avrättandet av oskyldiga kvinnor på 1600-talet. Alldeles oavsett Guillous grumliga motiv, för att ta initiativ till denna tillställning, var det faktiskt inte en dag för tidigt.

Men….

Sedan kommer då slutet. Här få vi ta del av Guillous favorittes, att oskyldiga män anklagas för sexualbrott mot barn. Frågan har engagerat Guillou länge, sedan tidigt 80-tal åtminstone, och det är inte en alltför djärv gissning att anta att anledningen till programserien är just chansen att i slutändan få älta detta tema än en gång…

Här serveras vi en uppenbarligen kraftigt vinklad beskrivning av Bjugn-fallet i Norge, och den som vet något om Guillous systematiska förvrängningar i andra fall, kan knappast svälja Guillous bisarra beskrivning. För övrigt finns det inte heller i hans beskrivning av anklagelserna i Bjugn, någonting som är omöjligt, eller ens speciellt osannolikt. Samtidigt lägger han själv fram några fakta, som kanske kan få en del tittare att bli lite skeptisk till Guillous egen grundtes. För det första har minst 40 barn i Bjugn berättat att de utsatts för övergrepp. För det andra har 59 av barnen visat sig ha rättsmedicinskt konstaterbara skador som tyder på att de utsatts för övergrepp. Det första avfärdar Guillou med att antyda att alla barn fabulerar när de ställs inför frågor om övergrepp (vilket helt enkelt inte är sant); det andra kommenteras överhuvudtaget inte i programmet. Om andemeningen är att rättsläkarintyg är värdelösa framgår detta inte helt klart. Men i vilket fall som helst finns detta faktum där i programmet, närmat hängande i tomma luften. Att det har en sprängkraft som hotar att slå sönder Guillous ”häxjakts”-teori inser han förmodligen inte själv.


Mer allmänt framgår det aldrig i programmet varför just sexualbrottsfall skulle vara dagens häxprocesser. Visserligen påpekar Guillou att det i en del häxprocesser fanns sexuella inslag; med det var i en klar minoritet av fallen och kan knappast användas i en definition av begreppet häxprocess. Att det i båda fall existerar ”barnvittnen” tas ständigt och jämt upp av Guillou. Men eftersom han själv påpekar att det i hela Europa, utom i Sverige och Baskien, nästan enbart var vuxna som vittnade kan det inte användas i en definition av begreppet häxprocess. Eftersom det normala i häxprocesserna var att vuxna vittnade – ska man i så fall avfärda alla rättegångar där det finns ”vuxenvitten” som ”häxprocesser” och dra slutsatsen att det nog är bäst att vuxna inte alls vittnar i rättsfall?

Men, kan någon säga, Guillou menar inte sexualbrottsfall i allmänhet, utan bara sådana där anklagelser om satanism, eller kollektiva övergrepp förekommer. Nu är det inte riktigt sant (Thomas Quick-fallet passar inte alls in här!) men även om så vore skulle hans tes inte hålla. 15-1600-talens häxprocesser handlade inte om ”satanistiska övergrepp”. Fokus var inte på existensen av hemliga grupper i sig. Det som särskilde dessa processer från andra processer var ANTAGANDET ATT DE ANKLAGADE HADE ÖVERNATURLIGA FÖRMÅGOR OCH/ELLER STOD I DIREKT KONTAKT MED ÖVERNATURLIGA MAKTER!

Sedan kan man kanske kunna tala om ”häxprocesser” i en viss mening även i de fall där inga övernaturliga inslag finns i anklagelseakten, men där fokus ligger i det olagliga i att utöva en viss typ av samhället förkastad ”ockult” aktivitet. När mediet Helen Duncan dömdes i England 1944, i enlighet med den ”Witchcraft Act” som avskaffades först 1951, kan det definieras som en häxprocess trots att inga anklagelser om övernaturliga krafter förekom i den anklagelseakten

Men anklagelser om övergrepp mot barn blir inte plötsligt häxprocesser, ”bara” för att det i barnens berättelser ingår beskrivningar av ”satanistiska” eller ”ockulta” ritualer. ”Satanism” och ”ockultism” har, vare sig man gillar det eller ej, ingått som en kulturell underströmning i vår kultur sedan lång tid tillbaka. På vilket sätt är det konstigare att ”satanistiska” inslag kan ingå i ett övergrepp än att övergrepp kan förekomma i en ”katolsk” kontext eller att mord kan begås i en ”fundamentalistisk” kontext (som i Knutby)?

Guillous försök att visa att dagens anklagelser om sexuella övergrepp mot barn är arvtagare till 1600-talets häxprocesser är tomt, och substanslöst. När sedan substanslösheten kombineras med upprepade sakfel och uppenbar tankeoreda är det inte helt obefogat att ställa frågan: vad driver egentligen Jan Guillou?

Erik Rodenborg 2006-01-27

Kenneth Lanning vs Ingrid Carlqvist

/Från min huvudblogg 11 augusti 2009. Det här är väl det mest positiva jag någonsin skrivit om Kenneth Lanning.  Och det är klart, i jämförelse med Ingrid Carlqvist framstår Lanning som en djärv förkämpe för utsatta barn. Men om man ser på hans egna meriter, utan att snegla på Carlqvist, blir bilden betydligt mer dyster.... Om det har jag skrivit på andra ställen. /

Nu har så Ingrid Carlqvist tagit upp frågan om ”rituella övergrepp”. Och precis som vanligt i sådana sammanhang väljer hon att länka till FBI:s Special Agent Kenneth Lanning.

Hon presenterar hans artikel från 1992 på detta sätt: ”1992 gick FBI till botten med alla anklagelser om satanistövergrepp i Amerika. FBI granskade i stort sett varenda anmälan som gjorts och fann - ingenting. Det fanns inte tillstymmelse till bevis för att det någon enda gång inträffat att en "satanistring" kidnappat, torterat, våldtagit och ritualmördat något enda barn.”

Nu är i och för sig hans artikel inte en ”rapport”, utan just en debattartikel som diskuterar rapporterna om ”rituella övergrepp”.

Men det är inte det mest väsentliga.

Det väsentliga i detta sammanhang är att Lanning faktiskt inte skulle vilja ta i Ingrid Carlqvists åsikter med tång. Jag delar sannerligen inte Lannings grundsyn, men han har helt andra utgångspunkter än Carlqvist.

Min mest konkreta kritik mot Kenneth Lanning är att han alltför rapsodiskt avvisar berättelser om barnamord i ”ritualer” med hjälp av bland annat USA:s officiella statistik över försvunna barn. Han missar uppenbara fakta – som att USA har en bakgård i Latinamerika, där barn kan försvinna utan att de kommer i någon USA-statistik. Eller att barn kan födas utan att registreras, eller existensen av olagliga ”adoptioner”.

Mer allmänt kan sägas att Lannings artikel var ett led i ett försök att lugna ner stämningen i debatten om "rituella övergrepp". Hans artikel är mycket svepande, oklar, och tar egentligen inte ställning till om sådana övergrepp existerar eller inte. Det handlar mer om definitions- och begreppsdiskussioner.

Till hans fördel kan dock sägas att han i motsats till Ingrid Carlqvist definitivt inte avfärdar sådana berättelser rakt av. Han tillhör helt enkelt inte samma förnekarläger som hon gör.

För att visa detta kommer jag att citera utförligt från Kenneth Lannings artikel. Den finns utlagd på flera ställen på internet, bland annat här och på den adress som Ingrid länkar till. På en punkt där internetversionen skiljer sig från den ursprungliga pappersversionen har jag valt pappersversionen (Lanning 1992).

I början av texten skriver Lanning:
”I have spoken out and published on this issue because I am concerned about the credibility of the child sexual abuse issue and outraged that, in some cases, individuals are getting away with molesting children because we can´t prove they are satanic devil worshippers who engage in brainwashing, human sacrifice, and cannibalism as part of a large conspiracy. “

Observera skillnaden! Lanning är orolig för att förövare kommer undan för att anklagelserna innehåller element som verkar osannolika - Carlqvist tvärtom använder sig av dessa element för att ifrågasätta att de anklagade begick övergrepp överhuvudtaget.

Lanning rekommenderar feministen Florence Rushs bok “The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children" (1980), som hårt betonar hur det patriarkala samhället tystar ner sexuella övergrepp.

Lanning är på samma linje. Han skriver:
“Society´s attitude about child sexual abuse and exploitation can be summed up in one word: denial. Most people do not want to hear about it and would prefer to pretend that child sexual victimization just does not occur.”

I motsats till Carlqvist inser han också att majoriteten av barn utnyttjas i familjen:
“During the 1970s, primarily as a result of the women´ s movement, society began to learn more about the sexual victimization of children. We began to realize that most children are sexually molested by someone they know who is usually a relative - a father, step-father, uncle, grandfather, older brother, or even a female relative. “

Och: “Intrafamilial incest between an adult and child may be the most common form of child sexual abuse”.

Han varnar för de som fortfarande vill se sexuella övergrepp mot barn som ett resultat av “fula gubbars” aktiviteter:
“The progress of the 1970s in recognizing that child sexual abuse was not simply a result of "stranger danger" was an important breakthrough in dealing with society´ s denial. The battle, however, is not over. The persistent voice of society luring us back to the simpler concept of "stranger danger" may never go away. It is the voice of denial.”

Samtidigt varnar han för att en del som accepterar existensen av sexuella övergrepp inom familjen ofta ser det som något som endast sker i socialt marginaliserade grupper:
“People seem more willing to accept a father or stepfather, particularly one from another socio-economic group, as a child molester than a parish priest, a next-door neighbor, a police officer, a pediatrician, an FBI agent, or a Scout leader. The acquaintance molester, by definition, is one of us. These kinds of molesters have always existed, but our society has not been willing to accept that fact. “

När han tar upp “rituella övergrepp” väljer han att istället kalla det för “multidimensionella sexringar”. Han ogillar termen ”rituella övergrepp” bland annat för att den överbetonar de “andliga” elementen i övergreppen:
“Evidence of satanic or occult activity may help explain certain aspects of the case, but even offenders who commit crimes in a spiritual context are usually motivated by power, sex, and money.”

Lanning ger för övrigt en av de bästa översikterna av dynamiken i denna typ av övergrepp som någonsin gjorts.

“---- (1) MULTIPLE YOUNG VICTIMS.

In almost all the cases the sexual abuse was alleged to have taken
place or at least begun when the victims were between the ages of
birth and six. This very young age may be an important key to
understanding these cases. In addition the victims all described
multiple children being abused. The numbers ranged from three or
four to as many as several hundred victims.

---- (2) MULTIPLE OFFENDERS.

In almost all the cases the victims reported numerous offenders. The
numbers ranged from two or three all the way up to dozens of
offenders. In one recent case the victims alleged 400-500 offenders
were involved. Interestingly many of the offenders (perhaps as many
as 40-50 percent) were reported to be females. The multiple
offenders were often family members and were described as being part of a cult, occult, or satanic group.

---- (3) FEAR AS CONTROLLING TACTIC.

Child molesters in general are able to maintain control and ensure
the secrecy of their victims in a variety of ways. These include
attention and affection, coercion, blackmail, embarrassment,
threats, and violence. In almost all of these cases I have studied,
the victims described being frightened and reported threats against
themselves, their families, their friends, and even their pets. They
reported witnessing acts of violence perpetrated to reinforce this
fear. It is my belief that this fear and the traumatic memory of the
events may be another key to understanding many of these cases.

---- (4) BIZARRE OR RITUALISTIC ACTIVITY.

This is the most difficult dynamic of these cases to describe.
"Bizarre" is a relative term. Is the use of urine or feces in sexual
activity bizarre, or is it a well-documented aspect of sexual
deviancy, or is it part of established satanic rituals? As
previously discussed, the ritualistic aspect is even more difficult
to define. How do you distinguish acts performed in a precise manner
to enhance or allow sexual arousal from those acts that fulfill
spiritual needs or comply with "religious" ceremonies? Victims in
these cases report ceremonies, chanting, robes and costumes, drugs,
use of urine and feces, animal sacrifice, torture, abduction,
mutilation, murder, and even cannibalism and vampirism. All things
considered, the word "bizarre" is probably preferable to the word
"ritual" to describe this activity.”


Han fortsätter beskrivningen med ytterligare kännetecken:


“---- (1) FEMALE OFFENDERS.

As many as 40-50 percent of the offenders in these cases are
reported to be women. This is in marked contrast to historical child
sex rings in which almost all the offenders are men.

---- (2) SITUATIONAL MOLESTERS.

The offenders appear to be sexually interacting with the child
victims for reasons other than a true sexual preference for
children. The children are substitute victims, and the abusive
activity may have little to do with pedophilia [see my monograph
_Child Molesters: A Behavioral Analysis_ (1987) for a further
explanation about types of molesters].

---- (3) MALE AND FEMALE VICTIMS.

Both boys and girls appear to be targeted, but with an apparent
preference for girls. Almost all the adult survivors are female, but
day care cases frequently involve male as well as female victims.
The most striking characteristic of the victims, however, is their
young age (generally birth to six years old when the abuse began).

---- (4) MULTIDIMENSIONAL MOTIVATION.

Sexual gratification appears to be only part of the motivation for
the "sexual" activity. Many people today argue that the motivation
is "spiritual" - possibly part of an occult ceremony. It is my
opinion that the motivation may have more to do with anger,
hostility, rage and resentment carried out against weak and
vulnerable victims. Much of the ritualistic abuse of children may
not be sexual in nature. Some of the activity may, in fact, be
physical abuse directed at sexually-significant body parts (penis,
anus, nipples). This may also partially explain the large percentage
of female offenders. Physical abuse of children by females is well-
documented.

---- (5) PORNOGRAPHY AND PARAPHERNALIA.

Although many of the victims of multidimensional child sex rings
claim that pictures and videotapes of the activity were made, no
such visual record has been found by law enforcement. In recent
years, American law enforcement has seized large amounts of child
pornography portraying children in a wide variety of sexual activity
and perversions. None of it, however, portrays the kind of bizarre
and/or ritualistic activity described by these victims. Perhaps
these offenders use and store their pornography and paraphernalia in
ways different from preferential child molesters (pedophiles). This
is an area needing additional research and investigation.

---- (6) CONTROL THROUGH FEAR.

Control through fear may be the overriding characteristic of these
cases. Control is maintained by frightening the children. A very
young child might not be able to understand the significance of much
of the sexual activity but certainly understands fear. The stories
that the victims tell may be their perceived versions of severe
traumatic memories. They may be the victims of a severely
traumatized childhood in which being sexually abused was just one of
the many negative events affecting their lives.”

Är de ”multidimensionella sexringarna” verkliga existerande grupper eller fantasier? Lanning tar en mellanposition. Den andra meningen i nedanstående stycke skulle kunna vara riktad direkt till Ingrid Carlqvist:

“Most people would agree that just because a victim tells you one
detail that turns out to be true, this does not mean that every
detail is true. But many people seem to believe that if you can
disprove one part of a victim´ s story, then the entire story is
false. As previously stated, one of my main concerns in these cases
is that people are getting away with sexually abusing children or
committing other crimes because we cannot prove that they are
members of organized cults that murder and eat people.”

Och vidare:
“Everyone seems to demand that one choose a side. On one side of the issue are those who say that nothing really happened and it is all a big witch hunt led by overzealous fanatics and incompetent "experts". The other side says, in essence, that everything happened; victims never lie about child sexual abuse, and so it must be true.”

Lanning skriver också, i den ursprungliga pappersversionen : "I believe that the vast majority of victims alleging "ritualistic" abuse are in fact victims of some form of abuse or trauma." (Lanning 1992:135, i den version som finns på nätet har ordet "vast" fallit bort, "ritualistic" ersatts med "ritual" och en extramening som betonar att traumat inte nödvändigtvis behöver vara av kriminell natur lagts till...)

Lanning tar en ibland inte helt lättbegriplig mellanposition. Exakt vad som är sant eller inte sant i anklagelserna verkar han inte helt klar över, även om han hela tiden är skeptisk till berättelser om just rituella barnamord.

Han vill som sagt även tona ner diskussionen om satanism och skriver bland annat, helt riktigt: ”It serves no purpose to ”prove” someone is a satanist”.

Lanning är bland annat oroad over att överbetoningen av de “satanistiska” elementen i debatten i själva verket kan användas av försvaret för att fria förövare:
“As a matter of fact, if it is alleged that the subject committed certain criminal acts under the influence of or in order to conjure up supernatural spirits or forces, this may very well be the basis for an insanity or diminished capacity defense, or may damage the intent aspect of a sexually motivated crime. The defense may very well be more interested in all the "evidence of satanic activity". Some of the satanic crime "experts" who train law enforcement wind up working or testifying for the defense in these cases.”

Den övergripande bilden i Lannings artikel verkar dock vara att han anser att de ”multidimensionella sexringarna” existerar, men att den speciella situationen som existerar i dem gör att vi får en ovanligt hög grad av förvrängda minnesbilder. Och han oroar sig som sagt för att det ska gynna förövarna.

Lanning har alltid varit på milslångt avstånd från Carlqvists favoriter i USA – Gardner, Underwager et consortes. Hans artikel från 1992 synes ju som sagt ha huvudsakligen två syften: att verka lugnande i den upprörda debatten om ”sataniska rituella övergrepp”, men också att bidra till att inte de (ofta till synes, skulle JAG vilja säga) osannolika inslagen i de berättelser som kommer från de ”multidimensionella sexringarnas” offer försvårar arbetet för att fälla de anklagade.

Även om IC skulle kunna sympatisera med det första syftet lär hon inte direkt gilla det andra...

REFERENS: Kenneth Lanning, A Law-Enforcement Perspective on Allegations of Ritual Abuse, I David K Sakheim, Susan E Devine, Out of Darkness: Exploring Satanism and Ritual Abuse, Lexington Books, New York – Toronto 1992..

Erik Rodenborg 11/8 2009